ระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ เพิ่มกำไรเลี้ยงกุ้งขาว 95%

ระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ เพิ่มกำไรเลี้ยงกุ้งขาว 95%

นางธีรารัตน์ สมพงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า ภาคตะวันออกมีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 86,505 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.04 ของพื้นที่เพาะเลี้ยงทั้งประเทศ มีปริมาณผลผลิตรวม 96,060 ตัน เฉลี่ยไร่ละ 1,110 กก. แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษย์ เช่น การเกิดโรคสัตว์น้ำระบาด การเลี้ยงกุ้งขาดหลักวิชาการ การขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงกุ้ง ล้วนส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการเลี้ยงกุ้งในภาคตะวันออก

“เราได้ทำการศึกษาประสิทธิ ภาพเชิงเทคนิคและการเปลี่ยน แปลงผลิตภาพการผลิต จากการใช้ระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะในการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม ภาคตะวันออก โดยสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่ม ตัวอย่างในพื้นที่ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา 56 ราย เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ใช้นวัตกรรมระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะ กับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้ใช้นวัตกรรมระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะ”

รักษาราชการแทน ผอ.สศท.6 เผยถึงผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่ใช้นวัตกรรมระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะ มีต้นทุนการผลิต 214,178 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,773 กก./ไร่/รอบการผลิต ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 334,390 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้กำไร 120,212 บาท/ไร่/รอบการผลิต

ในขณะที่เกษตรกรทั่วไปที่ มีต้นทุนการผลิต 220,697 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,577 กก./ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทนเฉลี่ย 282,273 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้กำไร) 61,575 บาท/ไร่/รอบการผลิต

“จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ใช้นวัตกรรมระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะ มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าร้อยละ 2.95 ได้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าร้อยละ 12.45 และมีกำไรมากกว่าร้อยละ 95.23”

สำหรับระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะ นางธีรารัตน์ บอกว่า เป็นการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งที่เกษตรกรสามารถควบคุมและจัดการฟาร์มผ่านระบบ Application “HydroNeo” สามารถช่วยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ และควบคุมระบบเติมอากาศแบบอัตโนมัติ ช่วยให้เกษตรกรสามารถทราบค่าคุณภาพน้ำที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง และ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องตีน้ำเติมอากาศได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ช่วยประหยัดเวลา ลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย และลดแรงงานในการทำงาน.

คุณกำลังดู: ระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ เพิ่มกำไรเลี้ยงกุ้งขาว 95%

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด