เริ่มวันนี้ TCAS66 เปิดให้ลงทะเบียนสมัครสอบ TGAT/TPAT ตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ย. 65

เริ่มวันนี้ TCAS66 เปิดให้ลงทะเบียนสมัครสอบ TGAT/TPAT ตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ย. 65

ทปอ. เปิดลงทะเบียนระบบ TCAS66 สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา รายวิชา TGAT/TPAT2-5 ตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ย. 65 นี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดให้ลงทะเบียน ใช้งานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือ TCAS66สำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือที่เรียกว่า Dek66

โดยผู้สมัครสามารถเลือกการสอบด้วยกระดาษ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ตามความสมัครใจ จากการเลือกสนามสอบแบบเรียงลําดับ 5 ลําดับ และเปิดระบบสมัครสอบรายวิชา TGAT และ TPAT 2-5 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 65 ถึงวันที่ 10พฤศจิกายน 2565 เปิดรับสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ mytcas.com

วิชาที่เปิดรับสมัคร TGAT/TPAT 2-5 ได้แก่

TGAT ความถนัดทั่วไป เรียกว่า General Aptitude ประกอบด้วย

 • Test TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล
 • TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน

TPAT ความถนัดวิชาชีพ เรียกว่า Professional Aptitude Test ประกอบด้วย

 • TPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
 • TPAT3 30 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • TPAT4 40 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
 • TPAT5 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ TGAT/TPAT

 • ผู้สมัครต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS ให้เรียบร้อย เพื่อดำเนินการสมัครสอบ (คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน)
  - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  - จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น
 • สอบ GED ผ่านแล้ว / เรียนจบจากต่างประเทศ
  - ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (Equivalence Certificate)
  - ใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX Equivalence Certificate)
 • GED สอบผ่านแล้วอย่างน้อย 2 วิชา / กำลังศึกษา Grade 12 ในต่างประเทศ
  - ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา โดยสามารถขอได้ที่ https://hsces.atc.chula.ac.th
 • สำหรับผู้ที่เคยสอบ GAT/PAT ในปี 2565 แต่ไม่ปรากฏการนำผลคะแนนไปสมัครคัดเลือก ในระบบ TCAS65 ให้เตรียมหนังสืออธิบายสาเหตุ และแนบหลักฐานการสมัครที่สถาบันอื่นๆ ประกอบเพื่ออนุมัติการสมัครในปี 2566 ต่อไป

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 • เข้าใช้งานระบบที่ Mytcas ในหน้าของข้อมูลการสมัครสอบ เลือก "ดูรายละเอียดและสมัครสอบ"
 • เลือกวิชาสอบและสนามสอบ
  ระบบจะปรากฏวันสอบของแต่ละรายวิชา การเลือกวิชาสอบและสนามสอบให้เลือกเป็นรายวันให้ผู้สมัครเลือกวันที่ที่ต้องการสอบ โดยเลือกที่ไอคอนลูกศร
 • หลังจากนั้นให้ผู้สมัครเลือกวิชาสอบที่ต้องการ แล้วเลือก "ไปหน้าถัดไป"
 • ผู้สมัครจะต้องทำการเลือกประเภทข้อสอบ โดยเลือกระหว่าง ข้อสอบแบบกระดาษหรือข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์
  ข้อสอบแบบกระดาษผู้สมัครจะต้องทำการเลือกสนามสอบให้ครบทั้ง 5 ลำดับ ยกเว้นกรณีที่จังหวัดในลำดับแรก มีสนามสอบน้อยกว่า 5 สนามสอบ ให้เลือกทุกสนามสอบในจังหวัดนั้นแทนโดยให้เลือกที่กล่องข้อความ "ค้นหาสนามสอบ"
  ข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์
  กรณีที่เลือกประเภทข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครจะต้องทำการเลือกสนามสอบแบบกระดาษด้วย เผื่อกรณีสนามสอบคอมพิวเตอร์เต็ม จากนั้นเลือก "ไปหน้าถัดไป"
 • เมื่อทำการเลือกวิชาสอบและสนามสอบเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะปรากฏข้อมูลรายละเอียดการสมัครสอบและสนามสอบ ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนเลือก "บันทึกรายการ"
 • เมื่อบันทึกข้อมูลการเลือกวิชาสอบและสนามสอบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏสถานะ รอยืนยันการสมัคร หากต้องการเพิ่มรายวิชาสอบหรือแก้ไขสนามสอบ ให้เลือกที่ไอคอนลูกศรในวันที่ต้องการแก้ไข
 • เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือกวิชาสอบและสนามสอบแล้ว ระบบจะสรุปวิชาสอบที่เลือกทั้งหมดและยอดเงินที่ต้องชำระ ให้เลือก "ยืนยันการสมัครสอบ"
 • ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) เพื่อยืนยันการสมัครสอบ จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสมัครสอบ"
 • กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการสมัครสอบ"
 • ระบบจะปรากฏสถานะ รอการชำระเงิน และรายละเอียดวิชาสอบและสนามสอบทั้งหมด จากนั้นเลือก "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
 • สำหรับผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 TCAS64 หรือ TCAS65 มาแล้ว ให้ใช้บัญชีเดิมเข้าระบบได้โดยไม่ต้องสมัครลงทะเบียนใหม่ กรอกเลขประจำตัวและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบได้เลย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านคู่มื่อการสมัครสอบ

คุณกำลังดู: เริ่มวันนี้ TCAS66 เปิดให้ลงทะเบียนสมัครสอบ TGAT/TPAT ตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ย. 65

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด