เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ลุ้น! ครม. เคาะวันนี้หรือไม่ หลังเลื่อนมาหลายครั้ง

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 รัฐช่วยจ่ายค่าห้องพัก 40% รวม 5.6 แสนสิทธิ์ สูงสุด 3,000 บาท แต่ไม่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ลุ้นที่ประชุม ครม. เคาะวันนี้ หลังเลื่อนมาหลายรอบแล้ว

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ลุ้น! ครม. เคาะวันนี้หรือไม่ หลังเลื่อนมาหลายครั้ง

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ชงเข้า ครม. อีกรอบวันนี้ หลังเลื่อนมาหลายครั้ง จับตาจะเคาะหรือไม่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมในวันนี้ ต้องตามดูว่าจะมีการพิจารณาวาระที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอขออนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือไม่ หลังจากที่ได้เลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง
ส่วนวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ มีดังนี้

กระทรวงการคลัง ขออนุมัติร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข, มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … , ร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. …

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นคำใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยขอวงเงินเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท หลังจากกันงบประมาณไว้ให้แล้ว 3,000 ล้านบาท แต่ กกต. เสนอว่าต้องใช้งบจัดการเลือกตั้ง 5,000 ล้านบาท จึงเสนอของบกลางเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ต้องจับตาหลายหน่วยงาน จะทยอยเสนอรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วนที่จะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่า 1 ปีงบประมาณ สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายงานการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงยุติธรรม ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ในโครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต และโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติ บำราศนราดูร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าใช้จ่ายค้างชำระโครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock)

นอกจากนี้ กระทรวงดีอีเอส จะขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2566-2568 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และร่าง พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. …

กระทรวงการคลัง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอการนำอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอโครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น

นอกจากนี้ ยังมีหลายหน่วยงานขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, สถาบันพระปกเกล้า, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สำนักงานศาลปกครอง, สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานอัยการสูงสุด

ส่วนวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ ได้แก่

กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. …) ออกตามความใน พ.ร.บ.การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับรุงการปฏิบัติการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 รวม 2 ฉบับ

กระทรวงมหาดไทย ขอความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556)

กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นชอบถ้อยแถลงร่วมเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ.2565

คุณกำลังดู: เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ลุ้น! ครม. เคาะวันนี้หรือไม่ หลังเลื่อนมาหลายครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด