โรดแม็ปตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ตรีนุช" จี้ออกประกาศ ระเบียบรองรับ ลดความเหลื่อมล้ำศึกษา

ยกเลิก พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2561 และยกฐานะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โรดแม็ปตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ตรีนุช" จี้ออกประกาศ ระเบียบรองรับ ลดความเหลื่อมล้ำศึกษา

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา เมื่อพ้น 60 วันนับตั้งแต่วันประกาศฯ หรือ วันที่ 19 พ.ค.2566 จะมีการยกเลิก พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2561 และยกฐานะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จากหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (กสร.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีอำนาจหน้าที่จัดการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ 1.การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และ 3.การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ศธ.ได้กำหนดภารกิจที่ต้องทำให้เสร็จในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น กำหนดอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง และหน่วยงานภายในของ กสร., ประสาน สป.ศธ.เพื่อออกแบบและแนวทางให้ได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กสร. และประสานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อออกแบบและแนวทางให้ได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) กสร., การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก รวมถึงโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้สิน รวมถึงข้าราชการ ลูกจ้างและอัตรากำลังทั้งหมด จากสป.ศธ.ไปขึ้นกับ กสร. ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอถ่ายโอนเรื่องต่างๆ, เร่งรัดจัดทำกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.2566 ให้แล้วเสร็จทันตามกรอบของระยะเวลาในแต่ละมาตรา และการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น

“กฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญมาก จะทำให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตามความพร้อมและศักยภาพของบุคคล ทำให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของทุกคนในการได้รับการศึกษา นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่ง กสร.มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษา ผู้พ้นวัยศึกษาในสถานศึกษา ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดารและไม่มีหน่วยงานใดไปดำเนินการ เพื่อให้ได้รับการศึกษาเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสำนักงาน กศน. หรือ กสร. ในอนาคตจะต้องปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย รวมถึงปรับภารกิจให้ทันการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน” น.ส.ตรีนุชกล่าว.

คุณกำลังดู: โรดแม็ปตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ตรีนุช" จี้ออกประกาศ ระเบียบรองรับ ลดความเหลื่อมล้ำศึกษา

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด