สาธารณสุข-กรมพินิจ-สปสช. ร่วมดูแลเด็กเยาวชน

สาธารณสุข-กรมพินิจ-สปสช. ร่วมดูแลเด็กเยาวชน

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงนาม ความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดย นพ.ณรงค์กล่าวว่า ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการดูแลสุขภาพและเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหายาเสพติดและโรคทางจิตเวช โดยมีเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมฯ รวม 98 แห่ง ทั่วประเทศที่ดูแลเด็ก 12,192 คน

ด้าน นพ.จักรกริชกล่าวว่า สปสช.จะจัดให้มีระบบการลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ เพื่อให้เข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งบริหารการจัดสรรและจ่ายชดเชยค่าบริการให้แก่หน่วยบริการ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีสิทธิรับค่าใช้จ่ายกองทุนฯ ตลอดจนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรมพินิจฯ ทำข้อมูลสิทธิการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชน.

คุณกำลังดู: สาธารณสุข-กรมพินิจ-สปสช. ร่วมดูแลเด็กเยาวชน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด