สมัครบัตรคนจน 2565 รอบใหม่ ได้รับเงินอุดหนุนค่าครองชีพอะไรบ้างเช็กเลย

สมัครบัตรคนจน 2565 ย้อนส่องเงินรัฐช่วยอุดหนุนค่าอะไรบ้างในปีที่ผ่านมา พบแต่ละคนได้ไม่เหมือนกัน เช็กด่วน

สมัครบัตรคนจน 2565 รอบใหม่ ได้รับเงินอุดหนุนค่าครองชีพอะไรบ้างเช็กเลย

สมัครบัตรคนจน 2565 พาส่องเงินที่รัฐบาลช่วยอุดหนุนที่ผ่านมามีค่าอะไรบ้าง เช็กเลย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือบัตรคนจน รอบใหม่ เริ่ม 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65 ผ่านทางเว็บไซต์ และหน่วยงานรับลงทะเบียน โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม จะต้องลงทะเบียนพร้อมๆ กับคนใหม่ด้วย เพื่อทำการคัดกรองข้อมูล คุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งบางคนอาจสงสัยว่า ที่ผ่านมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนค่าอะไรบ้าง Sanook Money มีข้อมูลดีๆ มาฝากกัน

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านมาช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเชิงลึกของผู้มีรายได้น้อยรายบุคคล ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลออกแบบนโยบายมาตรการ และสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ถือบัตรฯ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

take

ระยะที่ 1 สนับสนุนเงินค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐ บัตรคนจน

 • สนับสนุนเงินค่าครองชีพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย

สิทธิประโยชน์ต่อเนื่องไม่มีหมดอายุ (ธงฟ้า)

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

 • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐฯ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
  • รายได้ไม่เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับ 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • รายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับ 200 บาทต่อคนต่อเดือน
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด
  • 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 • วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน
 • วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน
 • วงเงินค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ที่กำหนดระยะเวลา

 • ค่าใช้จ่ายปลายปี (e-Money)
 • ค่ายใช้จ่าย 500 บาทต่อคน (ให้ครั้งเดียว) เดือน ธ.ค. 61 (ม.ค. 62 รอบเพิ่มเติม)

ค่าเดินทางไป ร.พ.ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้น) (e-Money)

 • 1,000 บาทต่อคน (ให้ครั้งเดียว) เดือน ธ.ค. 61 (ม.ค. 62 รอบเพิ่มเติม)

เกษตรกร (e-Money)

 • ค่าใช้จ่ายปุ๋ย 1,000 บาทต่อคน (ให้ครั้งเดียว) พ.ค. 62

พ่อแม่ (e-Money)

 • ค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์ นักเรียน 500 บาทต่อคน (ให้ครั้งเดียว) พ.ศ. 62

ผู้สูงอายุ (e-Money) 60 ปีขึ้นไป

 • ผู้สูงอายุ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 62

ผู้ที่มีบุตร (e-Money) ภายใต้โครงการของ พม. 0-6 ปี

 • 300 บาทต่อคนต่อเดือน ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 62

ผู้พิการ (e-Money) ช่วยคนพิการ

 • 200 บาทต่อเดือน ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย. 62

ค่าเช่าบ้านแก่ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้น) (e-Money)

 • 400 บาทต่อเดือน ช่วงเดือน ธ.ค. 61-ก.ย. 62

ผู้ถือบัตร (ธงฟ้า)

 • Top up 200-300 บาทต่อคน ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 62
 • Top up 500 บาท ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 62

ชดเชย VAT (e-Money)

 • จ่ายค่า VAT 7 คืน 5 (ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน) ช่วงเดือน พ.ย. 61-เม.ย. 62 และ พ.ย. 62-ก.ย. 63

ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ (ช่วงเดือน ต.ค.64- ก.ย. 65)

 • ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ค่าประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วงเงินสนับสนุนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จาก พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19

 • เยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท (ครั้งเดือน) เดือน ก.ค. 63
 • วงเงินสิทธิร้านธงฟ้าฯ โครงการเพิ่มกำลังซื้อฯ ระยะที่ 1 และ 2 วงเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 และเดือน ม.ค.-มี.ค. 64)
 • วงเงินสิทธิโครงการเราชนะ
  • 2,700 / 2,800 บาทต่อคนต่อเดือน ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 64
  • 2,000 บาทต่อคน ช่วงเดือน พ.ค. 64 (ใช้ได้ถึง มิ.ย. 64
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อฯ ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน (ก.ค.-ธ.ค. 64)
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อฯ ระยะที่ 3 เพิ่มเติม 300 บาทต่อคนต่อเดือน (พ.ย.-ธ.ค. 64) (วงเงินสิทธิร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3)
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อฯ ระยะที่ 4 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน (ก.พ.-เม.ย. 65) (วงเงินสิทธิร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4)

ระยะที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน พัฒนาตนเองจนสามารถมีงานทำ มีรายได้เป็นของตนเอง ผ่านการพัฒนา 4 มิติ

 • มีงานทำ ฝึกอบรมอาชีพ-การศึกษา เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน

ทั้งนี้ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ จะใช้เป็นฐานข้อมูลออกแบบนโยบายมาตรการ และสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพิ่้มประสิทธิภาพการจัดสรรสวัสดิการของรัฐนำไปสู่การแก้ไข้ความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืน

คุณกำลังดู: สมัครบัตรคนจน 2565 รอบใหม่ ได้รับเงินอุดหนุนค่าครองชีพอะไรบ้างเช็กเลย

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด