SME ผนึกกำลังสู้เพื่ออยู่รอดสร้างแอปฯซื้อ-ขายออนไลน์

SME ผนึกกำลังสู้เพื่ออยู่รอดสร้างแอปฯซื้อ-ขายออนไลน์

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เป็นตัวกลางที่เชื่อมธุรกิจทุกขนาดเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นแนวกันชนป้องกันการผูกขาดของธุรกิจขนาดใหญ่

ปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อย มีการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือกัน และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในรูป “สมาคมผู้ประกอบการไทย” หรือ FA SME

นายณัฐพล แสงฟ้า นายกสหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย หรือ FA SME เปิดเผยว่า การรวมตัวธุรกิจ SME เดิมใช้ชื่อว่า “สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)”

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความแนบแน่นใกล้ชิด ช่วยเหลือเผื่อแผ่ ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆต่อกัน และเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของผู้ประกอบการ SME ที่น่าเชื่อถือ เป็นกระบอกเสียงและประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม และทุกหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย” ชื่อย่อ ATED และเมื่อปี พ.ศ.2565 สมาชิกทําประชาพิจารณ์เปลี่ยนชื่อเป็น “สหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย” หรือ FA SME ย่อมาจาก The Federation of Thai Entrepreneurs Association

นายณัฐพล แสงฟ้า นายกสหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย หรือ FA SME.
นายณัฐพล แสงฟ้า นายกสหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย หรือ FA SME.

ขณะนี้สหพันธ์สมาคมฯมีคณะกรรมการและอนุกรรมการเป็นตัวแทนมาจากหลายจังหวัด มาร่วมกันบริหารให้เป็นศูนย์กลาง และร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่

1.ดำเนินการจัดทํา Line Open Chat จำนวน 3 กลุ่ม คือ ไลน์ธุรกิจ ไลน์สาระ และไลน์ ทั่วไป เพื่อให้สมาชิกใช้งานตามวัตถุประสงค์

2.จัดทํา Application เพิ่มช่องทางการตลาดให้สมาชิกทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ และจังหวัด เข้ามาซื้อ-ขายสินค้ากันอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาในฐานะผู้ซื้อ

3.ดําเนินการจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

4.ดําเนินการจัดตั้งตัวแทนทุกจังหวัดที่มีสมาชิก คพอ. เพื่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับส่วนกลาง

5.จัดตั้งทีมที่ปรึกษา บริหารและส่งเสริมการจัดตั้งชมรมฯ และสมาคมฯ ในระดับจังหวัด

6.ดําเนินการจัดฐานข้อมูลสมาชิกอย่างเป็นระบบ

7.จัดให้มีกิจกรรม CSR อย่างสม่ำเสมอ

8.จัดทํา Youtube Channel “สหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย”, เพจ facebook FA SME เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

9.ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

นายณัฐพล กล่าวอีกว่า สมาพันธ์สมาคมฯ ได้จัด โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ คพอ. เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ และพัฒนาผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมให้เป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ

รู้หลักการคิดก่อนการลงทุน หรือขยายกิจการและสามารถบริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

คณะกรรมการและผู้ประกอบการผนึกกำลังสร้างแอปพลิเคชันซื้อ-ขายออนไลน์ ผู้ประกอบการพบผู้ซื้อโดยตรงได้สินค้าราคาถูก.
คณะกรรมการและผู้ประกอบการผนึกกำลังสร้างแอปพลิเคชันซื้อ-ขายออนไลน์ ผู้ประกอบการพบผู้ซื้อโดยตรงได้สินค้าราคาถูก.

เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 และรุ่นที่ 1 จัดขึ้นที่ จ.สงขลา จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมแล้วไม่น้อยกว่า 387 รุ่น จำนวน 16,000 ราย

เมื่อสมัครเป็นสมาชิก FA SME แล้ว ผู้ค้ารายย่อยจะได้เข้าสู่เครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ มีตัวตน ที่แสดงการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างมี Connection ได้ความรู้จากเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่สำคัญมีพี่เลี้ยงมีที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ผู้ประกอบการจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ จะไม่มีทางประสบความสำเร็จเลย

สหพันธ์สมาคมฯจะช่วยเหลือเรื่องการตลาดออนไลน์ อบรมฟรี สามารถไปพัฒนาในธุรกิจของตนเอง ส่วนรายได้ที่ไม่มีทุนดำเนินงาน สหพันธ์สมาคมฯได้ดำเนินการจด MOU กับธนาคารหลายแห่ง เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่วนสมาชิกที่เป็นหนี้สิน ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ส่วนตัว หากท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรม มาร้องขอให้สหพันธ์สมาคมฯช่วยเหลือ จะมีทีมงานเข้าไปเจรจาต่อรองและปรับให้เกิดความยุติธรรม

ขณะนี้มีสมาชิกรวม 16,000 ราย จดทะเบียนเป็นสมาคมฯ 20 จังหวัด ที่เหลือจะเป็นชมรมฯ เพราะยังไม่เข้มแข็งพอที่จะเป็นสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารพยายามสนับสนุนให้ตั้งเป็นสมาคมฯ เพื่อความน่าเชื่อถือ ภาครัฐจะให้ความสนใจมากกว่า

ส่วนกิจกรรมเด่น สหพันธ์สมาคมฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่อง Business Matching จัดกิจกรรมเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ทั้งระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศ และดำเนินการจัดหาวิทยากรที่เก่งมาให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการซื้อขาย เอื้อหนุนซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดทํา Platform FAS MALL เป็น Application ซื้อขายออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกเข้ามาเปิดร้าน ดำเนินการเก็บยอดเพื่อเป็นผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์

ผู้ที่จะสมัคร Application ต้องเป็นสมาชิก ของแต่ละจังหวัด จะเป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญก็ได้ส่วนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด สําหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเป็นผู้ซื้อได้ ที่สำคัญเป็นการซื้อขายโดยตรงกับผู้ประกอบการ ราคาจะถูกกว่าท้องตลาดแน่นอน

ใน Application จะมีระบบการซื้อขายโอนเงินแบบสากล สหพันธ์สมาคมฯได้เซ็น MOU กับบริษัทผู้ผลิต Platform โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากผู้ใดเข้ามาขายสินค้าจะมีค่าคอมมิชชันประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ รายได้เข้าสหพันธ์สมาคมฯ และแบ่งกับบริษัทผู้ผลิต

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย” หรือ FA SME ติดต่อได้ที่ โทร.06-1028-3656

สำหรับความคาดหวังในปี พ.ศ.2566 จะมีสมาชิกเข้ามาใช้ Application กว่า 4,000 ราย ทั่วประเทศ โดยจะมีกิจกรรมเพื่อสังคมให้ร่วมทำด้วย.

วรพจน์ สีดา รายงาน

คุณกำลังดู: SME ผนึกกำลังสู้เพื่ออยู่รอดสร้างแอปฯซื้อ-ขายออนไลน์

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด