สมศ. พัฒนาผู้ประเมินภายนอกเข้มวิชาการ-เทคโนโลยี

สมศ. พัฒนาผู้ประเมินภายนอกเข้มวิชาการ-เทคโนโลยี

ดร.นันทา หงวนตัด รก.ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า สมศ.เดินหน้ายกระดับมาตรฐานผู้ประเมินภายนอกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยพัฒนาและอบรมผู้ประเมินภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกใน 3 บทบาทหน้าที่หลัก ได้แก่ 1.ด้านวิชาการ โดยผู้ประเมินภายนอกจะต้องมีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สามารถทำการประเมินและสะท้อนผลการดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ตรงไปตรงมา เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ สมศ.กำหนด และสามารถให้ข้อเสนอแนะเป็นรายสถานศึกษา ที่ให้กับสถานศึกษานำไปปฏิบัติได้จริง

ดร.นันทากล่าวต่อว่า 2.ด้านเทคโนโลยี ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ดี ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และสอดรับกับนโยบายของ สมศ. ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ซึ่งได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินในทุกขั้นตอน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระบบจัดเก็บรายงานประเมินตนเอง (e-SAR) การพัฒนาระบบ Mobile Application (ONESQA-V) เป็นต้น และ 3. ผู้ประเมินภายนอกสะท้อนภาพลักษณ์ของ สมศ. ในระหว่างการปฏิบัติงาน ด้วยการทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาอย่างถูกต้องตรงประเด็น ภายใต้ “ความเป็นกัลยาณมิตร” และ “ไม่สร้างภาระกับสถานศึกษา” เพราะผู้ประเมินภายนอกถือเป็นตัวแทน สมศ.

คุณกำลังดู: สมศ. พัฒนาผู้ประเมินภายนอกเข้มวิชาการ-เทคโนโลยี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด