สิ้นปีศึกษา 66 นร.ออกกลางคันเป็นศูนย์ “ตรีนุช” วางเป้า สพฐ.ต้องทำให้ได้

สิ้นปีศึกษา 66 นร.ออกกลางคันเป็นศูนย์ “ตรีนุช” วางเป้า สพฐ.ต้องทำให้ได้

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ ผ่าน OBEC Channel ว่า ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตนขอเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่สำคัญในการดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม ได้แก่ ความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งด้านการเดินทางไป-กลับของนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาให้ปลอดภัย การให้บริการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพ การป้องกันภัยธรรมชาติ และที่สำคัญคือการป้องกันภัยจากยาเสพติดและภัยจากอาวุธปืน ซึ่งต้องไม่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด และต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้น ตามหลัก 3 ป. ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม

“เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 นี้ ศธ.มุ่งเน้นให้ครูกระชับความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้น เพื่อทำให้เข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนิสัยและชีวิตความเป็นอยู่ ได้พูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม” รมว.ศธ.กล่าวและว่า เราจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Screening Learning Loss” ครอบคลุม 4 มิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย ด้วยการนำข้อมูลนักเรียนมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม และป้องกันเด็กนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียนยังเป็นนโยบายสำคัญ โดยต้องติดตามเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาครบ 100% และทำให้การออกกลางคันเป็นศูนย์ (zero drop out) ในปีการศึกษา 2565 นี้ สำหรับนักเรียนที่จะจบชั้น ม.3 สถานศึกษาควรสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อสายอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมส่งต่อเข้าสู่โครงการ “อาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรีมีอาชีพ” ในปีการศึกษา 2566 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ครอบครัวประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรทวิศึกษา เน้นการเรียนการสอนทวิศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์, โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริและโรงเรียนที่มีความพร้อม.

คุณกำลังดู: สิ้นปีศึกษา 66 นร.ออกกลางคันเป็นศูนย์ “ตรีนุช” วางเป้า สพฐ.ต้องทำให้ได้

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด