สิ่งที่ต้องรู้ ก่อน "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565"

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อน "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รอบใหม่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางต่อเนื่อง

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อน "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565"

รัฐบาล โดย กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ ตั้งแต่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ยังคงปรับสูงขึ้นนี้ โดยเป็นการกำหนดมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

ช่องทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

1. ลงทะเบียนผ่าน https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

2. ลงทะเบียนผ่าน 7 หน่วยงานรับลงทะเบียน

 1. สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 2. ธนาคารออมสิน
 3. ธนาคารกรุงไทย
 4. สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
 5. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
 7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

รวมจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7,000 จุด ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ซึ่งกระทรวงคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านทั้ง 2 เว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียน เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณี ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ

สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย เช่น

 • ค่าซื้อสินค้า 200 - 300 บาท
 • ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 • ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
 • เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
 • เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
 • เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ
 • เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

คุณกำลังดู: สิ่งที่ต้องรู้ ก่อน "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565"

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด