ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าต่อรุ่น 2 Moral Hackathon ออกแบบเพื่อสังคม 2566

ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าต่อรุ่น 2 Moral Hackathon ออกแบบเพื่อสังคม 2566

"ศูนย์คุณธรรม" เดินหน้าต่อ รุ่นที่ 2 โครงการ Moral Hackathon 2023 การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566 เพื่อเป็นเเรงขับเคลื่อนแห่งสังคมคุณธรรมให้กลุ่มเยาวชนมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.66 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เตรียมจัดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) รุ่นที่ 2 หลังการแข่งขันครั้งแรกประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับและเสียงชื่นชมอย่างมากมาย ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยในการจัดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) ครั้งนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันให้มีความเข้มข้น และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเชื่อมโยงกับงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กำลังผลักดันมากขึ้น

การจัดการแข่งขัน Moral Hackathon 2023 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "Moral Move" เเรงขับเคลื่อนแห่งสังคมคุณธรรม เป็นส่วนหนึ่งของงานสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแนวคิด การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้เยาวชนที่มีความสนใจงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมได้สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาคุณธรรมในสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีหรือพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดย Moral Hackathon 2023 จัดการแข่งขันภายใต้ข้อกำหนด 1. ออกแบบแนวคิดนวัตกรรมด้านจิตสาธารณะ ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนเเปลงทางสังคม ที่ส่งผลทันทีในปัจจุบันและสามารถส่งผลต่อเนื่องได้ในอนาคต 2. นวัตกรรมที่ออกแบบอาจมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคม 3. สามารถนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นรูปธรรมได้จริง และสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับกลุ่ม หรือระดับสังคม

การแข่งขัน Moral Hackathon 2023 ของปีนี้ เพิ่มความพิเศษมากยิ่งขึ้นจากครั้งแรก เริ่มจากเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดให้ผู้สมัครอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี ตารางกิจกรรมการแข่งขัน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ช่วงการคัดเลือกผู้สมัคร โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันโดยพิจารณาจาก Clip VDO แนะนำตัว และเมื่อผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่ กิจกรรม Bootcamp ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียเข้าสู่การแข่งขัน Hackathon เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

คุณกำลังดู: ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าต่อรุ่น 2 Moral Hackathon ออกแบบเพื่อสังคม 2566

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด