สรุปม้วนเดียวจบ! "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" คนผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องทำอะไรต่อ

คลังประกาศรายชื่อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนผ่าน-ไม่ผ่าน คุณสมบัติรับสิทธิบัตรคนจน 2566 วันที่ 1 มี.ค. นี้ พร้อมเผยแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรต่อหลังจากนี้ เช็กด่วน!

สรุปม้วนเดียวจบ! "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" คนผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องทำอะไรต่อ

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2566 คลังประกาศรายชื่อคนผ่าน-ไม่ผ่าน พร้อมเผยแต่ละกลุ่มต้องทำขั้นตอนอะไรต่อจากนี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ คณะกรรมการประชารัฐสวัสิดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และสังคม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ ได้กำหนดวันประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์บัตรคนจน ในวันที่ 1 มี.ค. 66 โดยผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์สามารถตรวจสอบรายชื่อคน "ผ่าน-ไม่ผ่าน" ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2566 

1. ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

2. หน่วยงานรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
 • สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ตามวัน และเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงวันหยุดเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันจันทร์ – วันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

เมื่อตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 แล้วพบว่าผ่านคุณสมบัติ ต้องยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 เป็นต้น โดยนำบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าวตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร

 • ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จะให้ยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ (1 มี.ค.-27 ส.ค. 66)
 • ธนาคารกรุงไทย จะให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

การยืนยันตัวตนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร

หลังจากยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว ผู้ผ่านเกณฑ์รับสิทธิบัตรคนจน สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตน ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญจะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า จะทำให้ผู้ได้รับสิทธิสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคต

ทั้งนี้ หากพบว่าสถานะการยืนยันตัวตนสมบูรณ์ ผู้ผ่านคุณสมบัติจะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 ในกรณีที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1–26 มี.ค. 66 ในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มี.ค. 66 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 66 เท่านั้น

03

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.–1 พ.ค. 66 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทยฯ
 • ธ.ก.ส.
 • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

หลังจากผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 66

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

คุณกำลังดู: สรุปม้วนเดียวจบ! "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" คนผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องทำอะไรต่อ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด