สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต กรุงเทพฯ ทุกเขต เช็กเลยที่นี่!

เช็กผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต กรุงเทพฯ ทุกเขต

สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต กรุงเทพฯ ทุกเขต เช็กเลยที่นี่!

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต) 

กรุงเทพมหานคร เขต • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

เขต 1

 • ปารเมศ​ วิทยารักษ์สรร​ค์ - ก้าวไกล
  37,438 
 • พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
  18,261
 • กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ - เพื่อไทย
  15,289

เขต 2 

 • ธิษะณา ชุณหะวัน - ก้าวไกล
  41,148 
 • ศิรินันท์ ศิริพานิช - รวมไทยสร้างชาติ
  17,908
 • ลีลาวดี วัชโรบล - เพื่อไทย
  12,235

เขต 3

 • จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ - ก้าวไกล
  33,431 
 • เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ - รวมไทยสร้างชาติ
  15,823
 • เพ็ยพิสุทธิ์ จินตโสภณ - เพื่อไทย
  14,370 

เขต 4

 • ภัณฑิล น่วมเจิม - ก้าวไกล
  33,381 
 • พงศกร ขวัญเมือง - ประชาธิปัตย์
  14,908 
 • เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ - รวมไทยสร้างชาติ
  12,992

เขต 5

 • เฉลิมชัย กุลาเลิศ - ก้าวไกล
  47,147 
 • ภรณี วัฒนโชติ - รวมไทยสร้างชาติ
  15,886 
 • ขจรศักดิ์ ประดิษฐาน - เพื่อไทย
  15,443

เขต 6 

 • กัณตภณ ดวงอัมพร - ก้าวไกล
  46,082
 • อรพินทร์ เพชรทัต - รวมไทยสร้างชาติ
  24,040
 • ภัทร ภมรมนตรี - เพื่อไทย
  16,718

เขต 7

 • ภัสริน รามวงศ์ - ก้าวไกล
  45,050 
 • ชื่นชอบ คงอุดม - รวมไทยสร้างชาติ
  24,882 
 • รัฐพงศ์ ระหงษ์ - เพื่อไทย
  17,266

เขต 8

 • ชยพล สท้อนดี - ก้าวไกล
  40,011
 • สุรชาติ เทียนทอง - เพื่อไทย
  25,174
 • อรัญญา มณีแจ่ม - รวมไทยสร้างชาติ
  18,207

เขต 9

 • ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ - ก้าวไกล
  50,132
 • อนุสรณ์ ปั้นทอง - เพื่อไทย
  20,573
 • พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ - รวมไทยสร้างชาติ
  18,866 

เขต 10

 • เอกราช อุดมอำนวย - ก้าวไกล
  38,313
 • การุณ โหสกุล - ไทยสร้างไทย
  22,492
 • สุธนพจน์ กิจธนาภิทักษ์ - เพื่อไทย
  14,745

เขต 11

 • ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ - ก้าวไกล
  36,985
 • สมชาย เวสารัชตระกูล - ไทยสร้างไทย
  22,242 
 • เอกภพ เหลืองประเสิรฐ - ภูมิใจไทย
  14,645

เขต 12

 • ภูริวรรธก์ ใจสำราญ - ก้าวไกล
  45,797 
 • ญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ - เพื่อไทย
  18,633
 • ศรราม ภูมิไชย - รวมไทยสร้างชาติ
  13,608

เขต 13

 • ธนเดช เพ็งสุข - ก้าวไกล
  43,186
 • สกาวใจ พูนสวัสดิ์ - เพื่อไทย
  22,312 
 • ศุกล กุลสิงห์ - รวมไทยสร้างชาติ
  17,591

เขต 14

 • สิริลภัส กองตระการ - ก้าวไกล
  42,187 
 • ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ - รวมไทยสร้างชาติ
  29,075
 • พงศกร รัตนเรืองวัฒนา - เพื่อไทย
  17,512 

เขต 15

 • วิทวัส ติชะวาณิชย์ - ก้าวไกล
  35,904
 • พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ - เพื่อไทย
  28,121 
 • กาญจนา ภวัครานนท์ - รวมไทยสร้างชาติ
  15,111 

เขต 16

 • พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ - ก้าวไกล
  40,129
 • จิรายุ ห่วงทรัพย์ - เพื่อไทย
  27,111
 • เกศกานดา อินช่วย - ประชาธิปัตย์ 
  12,784 

เขต 17

 • วีรวุธ รักเที่ยง - ก้าวไกล
  30,439
 • ไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ - เพื่อไทย
  19,155 
 • ศิริพงษ์ รัสมี - พลังประชารัฐ​
  18,034 

เขต 18

 • ธีรัจชัย พันธุมาศ - ก้าวไกล
  34,461
 • ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ - เพื่อไทย
  16,394
 • พีระพงษ์ รัสมี - พลังประชารัฐ
  13,618

เขต 19

 • กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ - ก้าวไกล
  41,841
 • วิชาญ มีนชัยนันท์ - เพื่อไทย
  26,670
 • อรรถวิทย์ เซะวิเศษ - รวมไทยสร้างชาติ
  17,176 

เขต 20

 • ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ - เพื่อไทย
  34,749
 • ชุมพล หลักคำ - ก้าวไกล
  34,745
 • รณชัย สังฆมิตกล - รวมไทยสร้างชาติ 
  9,446 

เขต 21

 • ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ - ก้าวไกล
  44,959 
 • กิตพล เชิดชูกิจกุล - ประชาธิปัตย์
  16,496
 • อรรฆรัตน์ นิติพน - เพื่อไทย
  14,694 

เขต 22

 • สุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ - ก้าวไกล
  43,083 
 • พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ​ - รวมไทยสร้างชาติ
  16,377
 • ธกร เลาหพงศ์ชนะ - เพื่อไทย
  13,466 

เขต 23

 • ปิยะรัฐ จงเทพ - ก้าวไกล
  47,225 
 • อัยรดา บำรุงรักษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
  17,956 
 • กวีวงศ์ อยู่วิจิตร - เพื่อไทย
  17,100 

เขต 24

 • เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร - ก้าวไกล
  48,317
 • คิลัมพา เลิศนุวัฒน์ - รวมไทยสร้างชาติ 
  18,320 
 • ศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร - เพื่อไทย
  17,316 

เขต 25

 • แอนศิริ วลัยกนก - ก้าวไกล
  35,623 
 • กิตติพล รวยฟูพันธ์ - เพื่อไทย
  28,189 
 • ทศพร ทองศิริ - รวมไทยสร้างชาติ
  12,264 

เขต 26

 • ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ - ก้าวไกล
  46,570 
 • ศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร - เพื่อไทย
  19,813
 • มินทร์ ลักษิตานนท์ - รวมไทยสร้างชาติ
  13,150 

เขต 27

 • ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ - ก้าวไกล
  50,035
 • สากล ม่วงศิริ - ประชาธิปัตย์ 
  23,351
 • กมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ - เพื่อไทย
  13,593 

เขต 28

 • รักชนก ศรีนอก - ก้าวไกล
  47,592 
 • วัน อยู่บำรุง - เพื่อไทย
  26,479
 • วณิชชา ม่วงศิริ - ประชาธิปัตย์ 
  11,405 

เขต 29

 • ทิสรัตน์ เลาหพล - ก้าวไกล
  47,652 
 • กฤชนนท์ อัยยปัญญา - เพื่อไทย
  23,541 
 • เกรียงไกร จงเจริญ - รวมไทยสร้างชาติ
  15,700 

เขต 30

 • ธัญธร ธนินวัฒนาธร - ก้าวไกล
  49,770
 • สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา - เพื่อไทย
  24,520 
 • ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ - รวมไทยสร้างชาติ
  15,783 

เขต 31

 • สิริน สงวนสิน - ก้าวไกล
  46,405 
 • ประเวช แสวงสุข - รวมไทยสร้างชาติ 
  23,617
 • จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ - เพื่อไทย
  18,478

เขต 32

 • ปวิตรา จิตตกิจ - ก้าวไกล
  43,115 
 • อารุม ตุ้มน้อย - เพื่อไทย
  18,736
 • อิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ - รวมไทยสร้างชาติ
  14,888

เขต 33

 • พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ​ ก้าวไกล
  45,189
 • รัดเกล้า อินทวงศ์ - รวมไทยสร้างชาติ
  18,628
 • ชนินทร์ รุ่งแสง - ประชาธิปัตย​์ 
  15,817

คุณกำลังดู: สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต กรุงเทพฯ ทุกเขต เช็กเลยที่นี่!

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด