สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคกลางทุกเขต เช็กเลยที่นี่!

เช็กผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคกลางทุกเขต

สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคกลางทุกเขต เช็กเลยที่นี่!

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคกลาง (ทุกเขต) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

กำแพงเพชร

 • เขต 1
  • ไผ่ ลิกค์ - พลังประชารัฐ
   36,187 
  • สุกิจ ศุภกิจเจริญ - ก้าวไกล
   28,944
  • วีระศักดิ์ สุ่นสา - เพื่อไทย
   18,462 
 • เขต 2
  • เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ - พลังประชารัฐ
   41,143 
  • สมชาย ผลมา - ก้าวไกล
   24,196
  • เรวัตธ์ อินทพงษ์ - เพื่อไทย
   18,465
 • เขต 3
  • อนันต์ ผลอำนวย - พลังประชารัฐ
   37,149 
  • จรัญ อิสระบัณฑิตกุุล - เพื่อไทย
   19,626
  • ประพันธ์ จิตคำ - ก้าวไกล
   19,584 
 • เขต 4 
  • ปริญญา ฤกษ์หร่าย - พลังประชารัฐ
   36,132 
  • ธานันท์ หล่าวเจริญ - เพื่อไทย
   21,741 
  • จันทร์ดี หลวงนัน - ก้าวไกล
   19,232 

ชัยนาท

 • เขต 1
  • อนุชา นาคาศัย - รวมไทยสร้างชาติ
   43,874
  • ทรงพล ภัทราภิรมย์ - ก้าวไกล
   27,444
  • สมชาย สิทธิบรวงษ์ - เพื่อไทย
   16,342
 • เขต 2
  • มณเฑียร สงฆ์ประชา - ภูมิใจไทย
   52,205
  • สุทธิพจน์ เชื้ออภัยวงษ์ - ก้าวไกล
   20,676
  • วิฑูร ลี้ธีระนานนท์ - เพื่อไทย
   16,352 

นครนายก

 • เขต 1
  • สุรพล บุญมา - เพื่อไทย
   32,030
  • ปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร - ภูมิใจไทย
   25,191
  • วีรากร ประกอบ - ก้าวไกล
   13,430 
 • เขต 2 
  • เกรียงไกร กิตติธเนศวร - เพื่อไทย
   20,225 
  • วุฒิชัย กิตติธเนศวร - ภูมิใจไทย
   11,322 
  • ณรงศักดิ์ ส้มเกลี้ยง - ก้าวไกล
   7,125 

นครปฐม

 • เขต 1
  • ศุภโชค ศรีสุขจร - ชาติไทยพัฒนา
   39,715
  • จารุพรรณ เพชรดี - ก้าวไกล
   26,893
  • ณัทกร แก้วพิจิตร - รวมไทยสร้างชาติ
   25,050 
 • เขต 2 
  • สินธพ แก้วพิจิตร - รวมไทยสร้างชาติ
   33,770
  • ศศนันท์ รัตนบรรเทิง - ก้าวไกล
   32,056
  • รัฐกร เจนกิจณรงค์ - พลังประชารัฐ
   15,465
 • เขต 3
  • พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ - ชาติไทยพัฒนา
   42,825
  • ภาชินี เหลืองเพิ่มสกุล - ก้าวไกล
   24,814
  • ทรงพล ชูศิลป์กุล - เพื่อไทย
   15,921
 • เขต 4
  • กิตติภณ ปานพรหมมาศ - ก้าวไกล
   24,898
  • ก่อเกียรติ สิริยเสถียร - ชาติไทยพัฒนา
   19,861
  • บุญสม สมบุญเก่า - ประชาธิปัตย์
   16,281
 • เขต 5
  • อนุชา สะสมทรัพย์ - ชาติไทยพัฒนา
   36,422
  • สาโรจน์ จุ้ยเจริญ​ - ก้าวไกล
   24,896
  • ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ - ภูมิใจไทย
   24,156
 • เขต 6
  • ชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล - ก้าวไกล
   38,812
  • เผดิมชัย สะสมทรัพย์ - ชาติไทยพัฒนา
   19,742
  • สุรชัย อนุตธโต - รวมไทยสร้างชาติ
   17,560

นครสวรรค์

 • เขต 1
  • กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี - ก้าวไกล
   31,671
  • ภัทราวดี นิโรจน์ - ภูมิใจไทย
   27,035
  • กวี อัศวรัตน์ - เพื่อไทย
   16,896
 • เขต 2
  • ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย - เพื่อไทย
   37,510
  • วีระกร คำประกอบ - ภูมิใจไทย
   24,844
  • ธนา เฉยปัญญา - ก้าวไกล
   18,029
 • เขต 3
  • สัญญา นิลสุพรรณ - รวมไทยสร้างชาติ
   32,100 
  • สัญชัย วงษ์สุนทร - เพื่อไทย
   24,317
  • สุภัสสร คล้ายแจ้ง - พลังประชารัฐ
   21,121
 • เขต 4
  • มานพ ศรีผึ้ง - ภูมิใจไทย
   32,934
  • นุกูล แสงศิริ - เพื่อไทย
   25,030 
  • จิตรา หมีทอง - พลังประชารัฐ
   20,975
 • เขต 5
  • พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ - ภูมิใจไทย
   46,315
  • อิศราพร ดวงอุปะ - ก้าวไกล
   17,341
  • วรภัทร์ ตั้งภากรณ์ - เพื่อไทย
   16,873
 • เขต 6
  • ประสาท ตันประเสริฐ​ - ชาติพัฒนากล้า
   24,089 
  • นิโรธ สุนธรเลขา - รวมไทยสร้างชาติ
   22,428
  • อภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์ - ภูมิใจไทย
   16,847

นนทบุรี 

 • เขต 1
  • สุรพันธ์ ไวยากรณ์ - ก้าวไกล
   45,615
  • วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา - รวมไทยสร้างชาติ
   28,166
  • นิยม ประสงค์ชัยกุล - เพื่อไทย
   20,640
 • เขต 2
  • ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ - ก้าวไกล
   39,086
  • เฉลิมพล นิยมสินธุ์ - รวมไทยสร้างชาติ
   25,079 
  • จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ - เพื่อไทย
   19,423
 • เขต 3
  • อนุสรณ์ แก้ววิเชียร - ก้าวไกล
   44,114
  • พงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
   25,459
  • ปณรัศม์ วันชาญเวช - เพื่อไทย
   17,074
 • เขต 4
  • นพดล ทิพยชล - ก้าวไกล
   36,249
  • วิรัตน์ บรรดาศักดิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
   25,442
  • มนตรี ตั้งเจริญถาวร - เพื่อไทย
   24,446
 • เขต 5
  • ปรีติ เจริญศิลป์ - ก้าวไกล
   48,055
  • นพดล แก้วสุพัฒน์ - เพื่อไทย
   19,897
  • ณรงค์ แก้วสุพัฒน์ - รวมไทยสร้างชาติ
   14,684
 • เขต 6
  • คุณากร มั่นนทีรัย - ก้าวไกล
   48,169
  • ณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม - รวมไทยสร้างชาติ
   24,252
  • มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ - เพื่อไทย
   23,508
 • เขต 7
  • เกียรติคุณ ต้นยาง - ก้าวไกล
   48,417
  • ภูดิศ นนทพิมลชัย - เพื่อไทย
   19,526
  • สมศักดิ์ ด้วงโสน - ประชาธิปัตย์
   16,216
 • เขต 8
  • นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ - ก้าวไกล
   41,734
  • ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ - เพื่อไทย
   24,335
  • วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ - ภูมิใจไทย
   14,090 

ปทุมธานี

 • เขต 1
  • สรวีย์ ศุภปณิตา - ก้าวไกล
   29,272
  • สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล - เพื่อไทย
   27,439
  • นพพร ขาวขำ - ภูมิใจไทย
   22,297
 • เขต 2
  • เจษฎา ดนตรีเสนาะ - ก้าวไกล
   40,206
  • ศุภชัย นพขำ - เพื่อไทย
   36,994
  • นพดล ลัดดาแย้ม - พลังประชารัฐ
   11,187
 • เขต 3
  • ชลชิชา แจ้งเร็ว - ก้าวไกล
   43,096
  • ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ - เพื่อไทย
   25,619
  • อนาวิล รัตนสถาพร - ภูมิใจไทย
   15,570
 • เขต 4
  • สกล สุนทรวาณิชย์กิจ - ก้าวไกล
   41,705
  • สุทิน นพขำ - เพื่อไทย
   24,519
  • ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย - ภูมิใจไทย
   21,716
 • เขต 5
  • มนัสนันท์ หลีนวรัตน์ - เพื่อไทย
   35,074
  • พิษณุ พลธี - ภูมิใจไทย
   33,980
  • พิชัย ปิยะกาโส - ก้าวไกล
   32,664
 • เขต 6
  • เชตวัน เตือประโคน - ก้าวไกล
   48,900
  • ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ - เพื่อไทย
   22,363
  • เกียรติศักดิ์ ส่องแสง - พลังประชารัฐ
   16,651 
 • เขต 7
  • ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ - ก้าวไกล
   35,866
  • พรพิมล ธรรมสาร - ภูมิใจไทย
   30,216
  • ยงยุทธ มั่นบุปผชาติ - เพื่อไทย
   29,815

พระนครศรีอยุธยา

 • เขต 1
  • ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ - ก้าวไกล
   41,081
  • เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร - ภูมิใจไทย
   35,676
  • อัณณพ อารีย์วงศ์สกุล - เพื่อไทย
   15,289
 • เขต 2
  • ชริน วงศ์พันธ์เที่ยง - ก้าวไกล
   27,467
  • นพ ชีวานันท์ - ภูมิใจไทย
   26,804
  • ธนพล บุญเจริญกิจ - พลังประชารัฐ 
   24,683
 • เขต 3
  • พิมพฤดา ตันจรารักษ์ - ภูมิใจไทย
   47,117
  • ปานรดา ปัณณธรวรเมธ - ก้าวไกล
   34,584
  • องอาจ อชิรพงศ์ - เพื่อไทย
   13,061
 • เขต 4
  • สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล - ภูมิใจไทย
   50,080
  • วีระยุทธ ใยวังหน้า - ก้าวไกล
   31,073
  • อาทิตย์ ภาคอินทรีย์ - เพื่อไทย
   23,229
 • เขต 5
  • ประดิษฐ์ สังขจาย - ภูมิใจไทย
   37,275
  • จิรทัศ ไกรเดชา - เพื่อไทย
   30,120
  • เจริญขวัญ จันทรวิจิตร - ก้าวไกล
   22,100

พิจิตร

 • เขต 1
  • ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ - ภูมิใจไทย
   43,965
  • ปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร - เพื่อไทย
   21,985
  • ชัยณรงค์ คล้ายเนียม - ก้าวไกล
   18,133
 • เขต 2
  • วินัย ภัทรประสิทธิ์ - ภูมิใจไทย
   33,390
  • ภูดิท อินสุวรรณ์ - เพื่อไทย
   20,646
  • ดุษฎี บัวเขียว - ก้าวไกล
   14,756
 • เขต 3
  • ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ - ภูมิใจไทย
   33,425
  • สุรชาติ ศรีบุศกร - รวมไทยสร้างชาติ
   24,021
  • วิชัย ด่านรุ่งโรจน์ - เพื่อไทย
   13,476

พิษณุโลก

 • เขต 1
  • ปดิพัทธ์ สันติภาดา - ก้าวไกล
   40,198
  • อดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ - พลังประชารัฐ
   18,685
  • ณัฐทรัชต์ ชามพูนท - เพื่อไทย
   17,778
 • เขต 2
  • นพพล เหลืองทองนารา - เพื่อไทย
   30,819
  • มีดี บัวแก้ว - ก้าวไกล
   23,516
  • อิทธิพล บุบผะศิริ - ภูมิใจไทย
   17,843
 • เขต 3
  • พงษ์มนู ทองหนัก - รวมไทยสร้างชาติ
   22,765
  • จเด็ศ จันทรา - เพื่อไทย
   21,969
  • อนุชา น้อยวงศ์ - ภูมิใจไทย
   18,460
 • เขต 4
  • พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ - เพื่อไทย
   25,626
  • นิยม ช่างพินิจ - ภูมิใจไทย
   24,310
  • ชุตินันต์ ชญาณ์นันท์โภคิน - ก้าวไกล
   9,106
 • เขต 5
  • ศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ - ก้าวไกล
   25,763
  • เอกพงษ์​ กุลเจริญ - พลังประชารัฐ
   16,843
  • ธรธวัช แจ่มอุดมโชต - รวมไทยสร้างชาติ
   14,908

เพชรบูรณ์

 • เขต 1
  • พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ - พลังประชารัฐ
   35,905
  • กฤติเดช แก้วเพียร - ก้าวไกล
   24,550
  • สุทัศน์ จันทร์แสงศรี - เพื่อไทย
   20,609
 • เขต 2
  • จักรัตน์ พั้วช่วย - พลังประชารัฐ
   38,352
  • ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล - เพื่อไทย
   28,857
  • ยุทธชัย คำตัด - ก้าวไกล
   17,655
 • เขต 3
  • บุญชัย กิตติธาราทรัพย์ - พลังประชารัฐ
   31,707
  • ยุพราช บัวอินทร์ - ประชาธิปัตย์
   26,105
  • ศิริวิชช์ ทองคำ - ก้าวไกล
   17,663
 • เขต 4
  • วรโชติ สุคนธ์ขจร - พลังประชารัฐ
   41,039
  • ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ - เพื่อไทย
   22,599
  • หลุย บุญสะอาด - ก้าวไกล
   13,176  
 • เขต 5
  • วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ - พลังประชารัฐ
   34,971
  • สุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ - เพื่อไทย
   24,563
  • นันทวัฒน์ บุญถูก - ก้าวไกล
   20,365
 • เขต 6
  • อัคร ทองใจสด - พลังประชารัฐ
   47,118
  • ภิญญาภัทร อาภากฤษฎี - ก้าวไกล
   18,881
  • เกรียงไกร ปานสีทอง - เพื่อไทย
   16,356

ลพบุรี

 • เขต 1
  • สิทธิชัย หล้อประสงค์สุข - เพื่อไทย
   28,405 
  • เอกราช แก้วเสมา - ก้าวไกล
   25,409
  • พิชัย เกียรติวินัยสกุล - รวมไทยสร้างชาติ
   13,317
 • เขต 2
  • สาธิต ทวีผล - ก้าวไกล
   26,417
  • ปวีณา นิลแย้ม - รวมไทยสร้างชาติ
   23,027
  • ธนวัน บัวหลวงงาม - เพื่อไทย
   16,919
 • เขต 3
  • มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช - ภูมิใจไทย
   43,325
  • สุชาติ ลายน้ำเงิน - เพื่อไทย
   30,119
  • ประสพผล สุขเกษม - ก้าวไกล
   13,256
 • เขต 4
  • นรินทร์ คลังผา - ภูมิใจไทย
   41,413
  • นมัส ไหวพริบ - ก้าวไกล
   18,421
  • อุบลศักดิ์ บังหลวงงาม - เพื่อไทย
   18,326
 • เขต 5
  • วรวงศ์ วรปัญญา - เพื่อไทย
   41,822
  • เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ - ภูมิใจไทย
   24,382
  • ศุภนิดา นิลกระจ่าง - ก้าวไกล
   9,627

สิงห์บุรี

 • เขต 1
  • โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ - พลังประชารัฐ
   42,024
  • ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ - ก้าวไกล
   39,086
  • นิชดา ปั้นเกตุตันติรักษ์​ - เพื่อไทย
   29,115

สมุทรปราการ

 • เขต 1
  • พนิดา มงคลสวัสดิ์ - ก้าวไกล
   46,383
  • อัครวัฒน์ อัศวเหม - พลังประชารัฐ
   21,460
  • แพรวพรรณ พุกพิบูลย์ - เพื่อไทย
   13,889
 • เขต 2
  • รัชนก สุขประเสริฐ​ - ก้าวไกล
   43,435
  • ยงยุทธ สุวรรณบุตร - พลังประชารัฐ
   24,725
  • ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ - เพื่อไทย
   18,029
 • เขต 3
  • พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ - ก้าวไกล
   50,177
  • ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย - เพื่อไทย
   17,484
  • ภริม พูลเจริญ - พลังประชารัฐ
   17,067
 • เขต 4
  • วุฒินันท์ บุญชู - ก้าวไกล
   49,043
  • กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ - รวมไทยสร้างชาติ
   19,038
  • สัมฤทธิ์ เหมะ - เพื่อไทย
   13,098
 • เขต 5
  • นิตยา มีศรี - ก้าวไกล
   60,282
  • นิธิพล บุญเพ็ชร - เพื่อไทย
   22,505
  • จาตุรนต์ นกขมิ้น - พลังประชารัฐ
   19,474
 • เขต 6
  • วีรภัทร คันธะ - ก้าวไกล
   37,730
  • ฐาปกรณ์ กุลเจริญ - พลังประชารัฐ
   20,909
  • นฤมล ธารดำรงค์ - เพื่อไทย
   18,457
 • เขต 7
  • บุญเลิศ แสงพันธุ์ - ก้าวไกล
   39,151
  • ไพลิน เทียนสุวรรณ - รวมไทยสร้างชาติ
   27,455
  • ประชา ประสพดี - เพื่อไทย
   20,638
 • เขต 8
  • ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ - ก้าวไกล
   46,539
  • สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ - เพื่อไทย
   24,814
  • กรุงศรีวิไล สุทินเผือก - พลังประชารัฐ
   24,764

สมุทรสงคราม

 • เขต 1
  • อานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย - ก้าวไกล
   42,852
  • รังสิมา รอดรัศมี - รวมไทยสร้างชาติ
   21,939
  • ธนธัส ขุนนุช - ประชาธิปัตย์
   16,352

สมุทรสาคร

 • เขต 1
  • ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม - ก้าวไกล
   45,545
  • วัฒนา แตงมณี - พลังประชารัฐ
   29,792
  • อุดม กันม่วง - เพื่อไทย
   16,560 
 • เขต 2
  • ศิริโรจน์ ธนิกกุล - ก้าวไกล
   46,896
  • บุญมี นิลถนอม - เพื่อไทย
   22,370
  • พลภวัฒน์ ชำนาญวาด - รวมไทยสร้างชาติ
   15,717
 • เขต 3
  • ศิรสิทธิ์ สงนุ้ย - ก้าวไกล
   35,068
  • ปัญญา ชวนบุญ - ภูมิใจไทย
   29,047
  • จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ - พลังประชารัฐ
   20,072

สระบุรี

 • เขต 1
  • สรพัช ศรีปราชญ์ - ก้าวไกล
   32,444
  • ขานิฐาณันท์ เที่ยมประเสริฐ - เพื่อไทย
   29,074
  • วราณธร อำนาคะ - รวมไทยสร้างชาติ
   13,450 
 • เขต 2
  • อรรถพล วงษ์ประยูร - เพื่อไทย
   38,203
  • สมบัติ อำนาคะ - รวมไทยสร้างชาติ
   32,412
  • ทรงวุฒิ สารจันทึก - ก้าวไกล
   29,164 
 • เขต 3
  • วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ - ภูมิใจไทย
   45,417
  • นันทิตา สงพราหมณ์ - ก้าวไกล
   27,120
  • สิริพัชระ จึงธีรพานิช - เพื่อไทย
   12,754
 • เขต 4
  • องอาจ วงษ์ประยูร - พลังประชารัฐ
   29,506
  • พิธาร ทรงกัมพล - ก้าวไกล
   25,209
  • บุญส่ง เกิดหลำ - เพื่อไทย
   22,713

สุโขทัย

 • เขต 1
  • พรรณสิริ กุลนาถศิริ - เพื่อไทย
   32,130
  • นาตยา กรุณามิตร - ก้าวไกล
   26,117
  • วิรัตน์ วิริยะพงษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
   19,230
 • เขต 2
  • ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง - เพื่อไทย
   31,314
  • วศินภัทร์ กิตตินันท์พานิช - ก้าวไกล
   19,781
  • สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล - ประชาธิปัตย์
   17,924
 • เขต 3
  • ประภาพร ทองปากน้ำ - เพื่อไทย
   33,259
  • สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ - ภูมิใจไทย
   24,982
  • อารยะ ชุมดวง - พลังประชารัฐ
   13,570
 • เขต 4
  • จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล - เพื่อไทย
   36,738
  • นวพันธ์ เอื้อคณิต - ก้าวไกล
   18,512
  • ทินพัฒน์ เรืองฤทธิ์ - ภูมิใจไทย
   16,797

สุพรรณบุรี

 • เขต 1
  • สรชัด สุจิตต์ - ชาติไทยพัฒนา
   46,324
  • สมเกียรติ เสรีวิพุธ - ก้าวไกล
   26,551
  • กุลธิดา เหมาเพชร - เพื่อไทย
   13,641
 • เขต 2
  • ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ - ชาติไทยพัฒนา
   43,795
  • ณัฐพิชา รอดชีพ - ก้าวไกล
   24,571
  • เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ - เพื่อไทย
   7,741
 • เขต 3 
  • นพดล มาตรศรี - ชาติไทยพัฒนา
   39,348
  • กิจจา วงศ์ประเสริฐ​ - ประชาธิปัตย์
   32,990
  • สมภาษ ชิมสด - ก้าวไกล
   14,774
 • เขต 4
  • เสมอกัน เที่ยงธรรม - ชาติไทยพัฒนา
   42,639
  • ยุทธนา โพธสุธน - พลังประชารัฐ 
   20,400
  • สหรัฐ กุลศรี - เพื่อไทย
   17,876
 • เขต 5
  • ประภัตร โพธสุธน - ชาติไทยพัฒนา
   55,877
  • วิเชียร ตามสี - ก้าวไกล
   24,311
  • ไพโรจน์ ลีรัตนนุรัตน์ - เพื่อไทย
   14,543

อ่างทอง

 • เขต 1
  • ภราดร ปริศนานันทกุล - ภูมิใจไทย
   44,725
  • ชูศักดิ์ ศรีราชา - เพื่อไทย
   20,828
  • สาโรจน์ ฉ่ำจิตร - ก้าวไกล
   15,591
 • เขต 2 
  • กรวีร์ ปริศนานันทกุล - ภูมิใจไทย
   47,232 
  • ชวกร ศรีราชา - เพื่อไทย
   21,459
  • กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ - ก้าวไกล
   11.206

อุทัยธานี

 • เขต 1
  • เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ - ภูมิใจไทย
   49,464
  • กาญจนา จิตกลาง - ก้าวไกล
   15,818
  • ธนาคร อุนจะนำ - เพื่อไทย
   11,272
 • เขต 2
  • ชาดา ไทยเศรษฐ์ - ภูมิใจไทย
   43,505
  • อรรถพล โต๋วสัจจา - เพื่อไทย
   18,690
  • ดวงฤทัย แกล้วการไร่ - ก้าวไกล
   18,435 

คุณกำลังดู: สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคกลางทุกเขต เช็กเลยที่นี่!

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด