สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคใต้ทุกเขต เช็กเลยที่นี่!

เช็กผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคใต้ทุกเขต

สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคใต้ทุกเขต เช็กเลยที่นี่!

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคใต้ (ทุกเขต) 

• • • • • • • • • • • • •

กระบี่

 • เขต 1
  • กิตติ กิตติธรกุล - ภูมิใจไทย
   39,520
  • ธนวัช ภูเก้าล้วน - ประชาธิปัตย์
   30,877
  • วศิน สิริเกียรติกุล - ก้าวไกล
   15,211
 • เขต 2
  • ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ - ภูมิใจไทย
   44,378
  • สรวิศทชากร เลขานุกิจ - พลังประชารัฐ
   13,903
  • สาคร เกี่ยวข้อง - ประชาธิปัตย์
   12,439
 • เขต 3
  • สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง - ภูมิใจไทย
   51,845
  • พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล - ประชาธิปัตย์
   25,057
  • ศุภฤกษ์ มีล่าม - ก้าวไกล
   8,040

ชุมพร

 • เขต 1
  • วิชัย สุดสวาสดิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
   36,222
  • อิสรพงษ์ มากอำไพ - ประชาธิปัตย์
   32,084
  • สุรชัย แดงละอุ่น - พลังประชารัฐ
   15,592
 • เขต 2
  • สันต์ แซ่ตั้ง - รวมไทยสร้างชาติ
   32,501
  • สมมิตร ทองเหลือ - พลังประชารัฐ
   25,231
  • สราวุธ อ่อนละมัย - ประชาธิปัตย์
   15,519
 • เขต 3
  • สุพล จุลใส - รวมไทยสร้างชาติ
   41,231
  • มีศักดิ์ ภักดีคง - ประชาธิปัตย์
   27,414
  • ชุติมา ชุมนุน - ก้าวไกล
   16,650

ตรัง

 • เขต 1
  • ถนอมพงษ์ หลีกภัย - รวมไทยสร้างชาติ
   25,965
  • กิตติพงศ์ ผลประยูร - พลังประชารัฐ
   21,018
  • รักษ์​ บุญเจริญ - ภูมิใจไทย
   19,172
 • เขต 2
  • ทวี สุระบาล - พลังประชารัฐ
   63,185
  • สาทิตย์ วงศ์หนองเตย - ประชาธิปัตย์
   17,239
  • ปรีชา ยอดยิ่ง - ก้าวไกล
   10,553
 • เขต 3
  • สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ - ประชาธิปัตย์
   31,846
  • วิราว์ วัฒนกิจ - ก้าวไกล
   16,483
  • นัทธพงศ์ ใจสมุทร - พลังประชารัฐ
   14,866
 • เขต 4
  • กาญจน์ ตั้งปอง - ประชาธิปัตย์
   22,840
  • ดิษฐ์ธนิน ภาคย์อิชณน์ - ภูมิใจไทย
   21,725
  • บรรลือ ชูเวทย์ - พลังประชารัฐ
   13,622

นครศรีธรรมราช

 • เขต 1
  • ราชิต สุดพุ่ม - ประชาธิปัตย์
   20,274
  • ปกรณ์ อารีกุล - ก้าวไกล
   18,848
  • รงค์ บุญสวยขวัญ - พลังประชารัฐ
   17,271
 • เขต 2
  • ทรงศักดิ์ มุสิกอง - ประชาธิปัตย์
   31,617
  • สุภาพ ขุนศรี - พลังประชารัฐ
   19,718
  • สายัณห์ ยุติธรรม - รวมไทยสร้างชาติ
   17,473
 • เขต 3
  • พิทักษ์เดช เดชเดโช - ประชาธิปัตย์
   31,827
  • มานะ ยวงทอง - ภูมิใจไทย
   21,277
  • สัณหพจน์ สุขศรีเมือง - พลังประชารัฐ
   14,164
 • เขต 4
  • ยุทธการ รัตนมาศ - ประชาธิปัตย์
   22,384
  • สิทธิรัก ทิพย์อักษี - ชาติพัฒนากล้า
   18,179
  • พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ - รวมไทยสร้างชาติ
   15,288
 • เขต 5
  • ชัยชนะ เดชเดโช - ประชาธิปัตย์
   48,403
  • สนั่น พิบูลย์ - รวมไทยสร้างชาติ
   23,827
  • เอกชัย ควรศิริ - ก้าวไกล
   10,369
 • เขต 6
  • สุธรรม จริตงาม - พลังประชารัฐ
   27,331
  • สมศักดิ์ แสงอารยะกุล - ภูมิใจไทย
   23,260
  • ปิยวัฒน์ สิริพันธ์พงศ์ - ก้าวไกล
   10,700
 • เขต 7
  • ษฐา ขาวขำ - ภูมิใจไทย
   27,943
  • พุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว - ก้าวไกล
   20,842
  • ธีรพงษ์ เพิ่ม - รวมไทยสร้างชาติ
   18,877
 • เขต 8
  • มุกดาวรรณ เบื่องสีนิล - ภูมิใจไทย
   23,393
  • สุนทร รักษ์รงค์ - พลังประชารัฐ
   17,448
  • ปรีชานนท์ สรรพจิตต์ - ก้าวไกล
   11,587
 • เขต 9
  • อวยพรศรี เชาวลิต - ประชาธิปัตย์
   35,976
  • หมอผึ้ง นันทวัน - ภูมิใจไทย
   26,523
  • พีรกิตติ์ แก้วนก - ก้าวไกล
   11,565
 • เขต 10
  • พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล - รวมไทยสร้างชาติ
   44,233
  • ศิลป์ชัย สุนทรมัฏฐ์ - ประชาธิปัตย์
   17,883
  • นิชนา ลาภานันท์ - ก้าวไกล
   10,513

นราธิวาส

 • เขต 1
  • วัชระ ยาวอหะซัน - รวมไทยสร้างชาติ
   29,006
  • ลุตฟี หะยีอีแต - ภูมิใจไทย
   26,370
  • อัฟฟาน หะยียูโซะ - ประชาชาติ
   17,413
 • เขต 2
  • อามินทร์ มะยูโซ๊ะ - พลังประชารัฐ 
   31,289
  • เมธี อรุณ - ประชาธิปัตย์
   17,447
  • เจ๊ะซู ตาเหย็บ - ประชาชาติ
   11,835
 • เขต 3
  • สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ - พลังประชารัฐ
   34,411
  • มูหามะรอมือลี อาแซ - ประชาชาติ
   29,951
  • มะหามัด ฮามิ - รวมไทยสร้างชาติ
   4,075
 • เขต 4
  • ซาการียา สะอิ - ภูมิใจไทย
   30,966
  • กูเฮง ยาวอหะซํน - ประชาชาติ
   27,166
  • รำรี มามะ - พลังประชารัฐ
   13,288
 • เขต 5
  • กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ - ประชาชาติ
   31,457
  • สุกรี มะเต๊ะ - ภูมิใจไทย
   21,909
  • อามีร ซาริคาน - พลังประชารัฐ
   16,595

ปัตตานี

 • เขต 1
  • วรวิทย์ บารู - ประชาชาติ
   13,938
  • เพชรดาว โต๊ะมีนา - ภูมิใจไทย
   12,447
  • อรุณ เบ็ญจลักษณ์ - พลังประชารัฐ
   12,241
 • เขต 2
  • คอซีย์ มามุ - พลังประชารัฐ
   23,483
  • อับดุลบาซิม อาบู - ภูมิใจไทย
   14,833
  • มูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา - ประชาชาติ
   13,268
 • เขต 3
  • สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ - ประชาชาติ
   23,184
  • บูรฮันธ์ สะเม๊าะ - พลังประชารัฐ
   19,996
  • สุริยา กูทา - ประชาธิปัตย์
   12,368
 • เขต 4
  • ยูนัยดี วาบา - ประชาธิปัตย์
   21,556
  • อริญชัย ซูสารอ - รวมไทยสร้างชาติ
   19,360
  • อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ - ภูมิใจไทย
   14,095
 • เขต 5
  • สาเหะมูหามัด อัลอิดรุส - ปาชาชาติ
   15,040
  • อันวาร์ สาและ - พลังประชารัฐ
   10,650
  • อัดนันต์ อาแว - ก้าวไกล
   2,341

พังงา

 • เขต 1
  • อรรถพล ไตรศรี - ภูมิใจไทย
   34,443
  • กันตวรรณ ตันเถียร - ประชาธิปัตย์
   15,771
  • ธีรุตม์ สันหวัง - ก้าวไกล
   10,272
 • เขต 2
  • ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ - พลังประชารัฐ
   21,506
  • กฤษ ศรีฟ้า - เพื่อไทย
   21,397
  • อำนาจ ดำรงพิทยากุล - ภูมิใจไทย
   14,065

พัทลุง

 • เขต 1
  • สุพัชรี ธรรมเพชร - ประชาธิปัตย์
   49,471
  • ภุชงค์ วรศรี - ภูมิใจไทย
   38,132
  • สุภาพร สงชู - ก้าวไกล
   9,539
 • เขต 2
  • นิติศักดิ์ ธรรมเพชร - รวมไทยสร้างชาติ
   41,201
  • วรท เทอดวีระพงศ์ - ภูมิใจไทย
   39,581
  • ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี - ประชาธิปัตย์
   10,442
 • เขต 3
  • ร่มธรรม ขำนุรักษ์ - ประชาธิปัตย์
   47,848
  • ประเทือง มนตรี - ภูมิใจไทย
   31,165
  • ศุภกร ขุนชิต - ก้าวไกล
   13,742

ภูเก็ต

 • เขต 1
  • สมชาติ เตชถาวรเจริญ​- ก้าวไกล
   21,252
  • ปิยะ สีดอกบวบ - รวมไทยสร้างชาติ
   16,483
  • จิรายุส ทรงยศ - พลังประชารัฐ
   10,639
 • เขต 2
  • เฉลิมพงศ์ แสงดี - ก้าวไกล
   21,913
  • นวลจันทร์ สามารถ - รวมไทยสร้างชาติ
   14,967
  • วงศกร ชนะกิจ - ภูมิใจไทย
   9,596
 • เขต 3
  • ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล - ก้าวไกล
   20,421
  • อรทัย เกิดทรัพย์ - ชาติพัฒนากล้า
   16,469
  • วิวัฒน์ จินดาพล - ภูมิใจไทย
   13,692

ระนอง

 • เขต 1
  • คงกฤษ​ ฉัตรมาลีรัตน์ - ภูมิใจไทย
   44,717
  • ดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย - รวมไทยสร้างชาติ
   22,853
  • สายัณห์ วรวิสุทธิ์ - ก้าวไกล
   13,568

ยะลา

 • เขต 1
  • สุไลมาน บือแนปีแน - ประชาชาติ
   23,682
  • อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ - พลังประชารัฐ
   20,451
  • ประสิทธิ์ชัย พงษ์สุวรรณศิริ - ประชาธิปัตย์
   17,378
 • เขต 2 
  • ซูการ์โน มะทา - ประชาชาติ
   51,946
  • กอเซ็ง แซมะซู - พลังประชารัฐ
   24,611
  • อนุรักษ์​ หมัดเลียด - ก้าวไกล
   6,540
 • เขต 3
  • อัลดุลอายี สาแม็ง - ประชาชาติ
   31,741
  • กามิน มุซิ - พลังประชารัฐ
   24,885
  • ณรงค์ อาแว - ก้าวไกล
   16,575

สงขลา

 • เขต 1
  • สรรเพชญ บุญญามณี - ประชาธิปัตย์
   40,521
  • สักกพันธุ์  อนันต์พงค์ - ก้าวไกล
   19,112
  • นายเจือ ราชสีห์ - รวมไทยสร้างชาติ
   17,509
 • เขต 2
  • ศาสตรา ศรีปาน - รวมไทยสร้างชาติ
   20,553
  • วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ - ก้าวไกล
   20,385
  • จูรี นุ่มแก้ว - ชาติพัฒนากล้า
   15,368
 • เขต 3
  • สมยศ พลายด้วง - ประชาธิปัตย์
   39,577
  • ไพร พัฒโน - ภูมิใจไทย
   20,703
  • ฌาฆีภัตฐ์​ เพชรคง - ก้าวไกล
   19,885
 • เขต 4
  • ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว - พลังประชารัฐ
   32,320
  • ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว - ประชาธิปัตย์
   29,799
  • อรุณ สวัสดี - รวมไทยสร้างชาติ
   9,951
 • เขต 5
  • เตชอิศม์ ขาวทอง - ประชาธิปัตย์
   42,368
  • สนิท บุญราศรี - ก้าวไกล
   10,133
  • ปรีชา สุขเกษม - รวมไทยสร้างชาติ
   7,317
 • เขต 6
  • สุภาพร กำเนิดผล - ประชาธิปัตย์
   34,835
  • อนุกูล พฤกษานุศักดิ์ - พลังประชารัฐ
   33,648
  • ธิวัชร์ ดำแก้ว - ก้าวไกล
   12,719
 • เขต 7
  • ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ - ภูมิใจไทย
   31,926
  • ศิริโชค โสภา - ประชาธิปัตย์
   28,723
  • ธเนศ ล่องนาวา - พลังประชารัฐ
   20,983
 • เขต 8
  • สุรินทร์ ปาลาเร่ - ประชาธิปัตย์
   42,412
  • วสันต์ ชั่งหมาน - ภูมิใจไทย
   25,023
  • สุบิน หีมใบ - ก้าวไกล
   6,905
 • เขต 9
  • ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง - ประชาธิปัตย์
   28,740
  • สมชาย เล่งหลัก - ภูมิใจไทย
   19,991
  • ทิพย์วรรณ ไกรสรนุเคราะห์ - ก้าวไกล
   14,482

สตูล

 • เขต 1
  • พิบูลย์ รัชกิจประการ - ภูมิใจไทย
   36,810
  • ซอบรี หมัดหมัน - ประชาธิปัตย์
   13,687
  • ธนาคม พจนาพิทักษ์ - ก้าวไกล
   12,950
 • เขต 2
  • วรศิษฎ์ เสียงประสิทธิ์ - ภูมิใจไทย
   55,612
  • ทินกร ทองใสเกลี้ยง - พลังประชารัฐ
   19,956
  • อิบรอหีม ควจเวช - ก้าวไกล
   11,858

สุราษฎร์ธานี

 • เขต 1
  • กานสินี โอภาสรังสรรค์ - รวมไทยสร้างชาติ
   27,978
  • วราวุธ วุฒิ - ก้าวไกล
   23,031
  • ศักดา สมบูรณ์ลักขณา - ภูมิใจไทย
   13,775
 • เขต 2
  • พิพิธ รัตนรักษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
   24,625
  • สุริญญา ยืนนาน - พลังประชารัฐ
   21,378
  • ณัฐสุดา จิตกรม - ก้าวไกล
   14,768
 • เขต 3
  • วชิราภรณ์ กาญจนะ - รวมไทยสร้างชาติ
   46,456
  • ปิยะรัฐ​ จิรัตน์ฐิกุล - ประชาธิปัตย์
   17,783
  • สิทธิภร จันทบูรณ์ - ก้าวไกล
   13,167
 • เขต 4
  • พันธศักดิ์ บุญแทน - รวมไทยสร้างชาติ
   26,043
  • สมชาติ ประดิษฐพร - ประชาธิปัตย์
   21,836
  • รุจิเรศ สมบุญ​ - ก้าวไกล
   17,036
 • เขต 5
  • ปรเมษฐ์ จินา - รวมไทยสร้างชาติ
   25,520
  • นุกูล พูลสวัสดิ์ - ก้าวไกล
   19,854
  • สินิตย์ เลิศไกร - ประชาธิปัตย์
   13,667
 • เขต 6
  • พิชัย ชมภูพล - ภูมิใจไทย
   43,112
  • อนงค์นาถ จ่าแก้ว - รวมไทยสร้างชาติ
   26,801
  • สิรวิทย์ ช่วงเสน - ก้าวไกล
   12,311
 • เขต 7
  • ธานินท์ นวลวัฒน์ - รวมไทยสร้างชาติ
   30,359
  • ชาติพงศ์ กุลรัตน์ - ก้าวไกล
   20,219
  • ตวงทอง ประดิษฐพร - ประชาธิปัตย์
   14,668

คุณกำลังดู: สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคใต้ทุกเขต เช็กเลยที่นี่!

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด