สอบ DSI คุณสมบัติและประกาศรับสมัคร 2566 เปิดรับถึง 2 เมษา

สอบ DSI 2566 ประกาศรับสมัครแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566

สอบ DSI คุณสมบัติและประกาศรับสมัคร 2566 เปิดรับถึง 2 เมษา

สอบ DSI 2566ประกาศรับสมัครแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ” จำนวน 30 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนตามประกาศกระทรวงยุติธรรม และตามวุฒิ ก.พ. รับรอง

สอบ DSI ต้องจบอะไร

การเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนั้น จะต้องมีคุณสมบัติเรียนจบ นิติศาสตร์ และต้องสอบเนติบัณฑิต และสอบ ก.พ. ภาค ก. ผ่านแล้วเท่านั้น คุณสมบัติอื่นๆ ก็เป็นไปตามการสอบราชการทั่วไป

DSI คืออะไร

DSI คือ หน่วงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบคดีอาญาตามกฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้าย พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

  • คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ
  • คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
  • คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีความผิดข้ามชาติที่สำคัญ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม
  • คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
  • คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัย เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญา หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา

DSI ทำอะไรบ้าง

งานของ DSI ในตำแหน่งของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน เพื่อตรวจสอบหาหลักฐานเอาผิดคดีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งด้านปฏิบัติการ, การวางแผน และการประสานงาน

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนิติบัณฑิตยสภา (ตามมาตรา 16 วรรค (2 แห่งประราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547)
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

สอบ DSI ยากไหม

การทดสอบความรู้ความสามารถเป็นการสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ใช้คะแนนทั้งหมด 200 คะแนน แบ่งออกเป็น

1. (80 คะแนน) สอบความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. (40 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ
3. (80 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน

สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งอีก 100 คะแนน แบ่งออกเป็น

1. สอบสมรรรถนะร่างกาย 50 คะแนน
2. สัมภาษณ์ 50 คะแนน

สอบ DSI ได้เป็นข้าราชการไหม

ในประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ DSI ระบุหัวกระดาษว่า

เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (แนบท้ายประกาศลงัวนที่ 2 มีนาคม 2566)

ดังนั้นเมื่ออ้างอิงกับเอกสารนี้ จึงยืนยันว่าการรับสมัครเจ้าหน้าที่ DSI จะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ แต่หากเป็นตำแหน่งอื่นๆ ก็ต้องตรวจสอบกับทางต้นสังกัดว่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการหรือไม่

สมัครงาน DSI 2566 ได้ที่ไหน

สมัครงาน DSI 2566 กรอกข้อมูลใบสมัครและตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ https://dsi.thaijobjob.com

คุณกำลังดู: สอบ DSI คุณสมบัติและประกาศรับสมัคร 2566 เปิดรับถึง 2 เมษา

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด