ทส. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ และ ปท.

ทส. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ และ ปท.

ทส. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติท้องถิ่น "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" ระดับพื้นที่ ปี 63 และระดับประเทศ ปี 64 พร้อมจัดโชว์ผลงาน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืน ขณะที่ องคมนตรี ย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ ต้องให้ความสำคัญทำชุมชนกับท้องถิ่นเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นรากฐานสำคัญ

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) โดยจัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรม
การพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมอบรางวัลแก่เทศบาลที่ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 จำนวน 90 แห่ง รวมทั้งเทศบาลรางวัลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และเทศบาลรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2564 จำนวน 50 รางวัล (47 แห่ง) โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ทั้งนี้ เทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 จำนวน 12 แห่ง จะได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทยได้สะท้อนถึงปัญหาด้านโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น การปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่พอเพียง รวมทั้งประเทศสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำไปสู่การพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง การพัฒนาเมืองไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ต้องมีความสมดุลในทุกมิติ ต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และต้องได้รับความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ ต้องให้ความสำคัญเพื่อทำให้ชุมชนกับท้องถิ่นเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะเป็นรากฐานสำคัญ ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง มีความสามารถพร้อมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันในอนาคต ดังนั้น เทศบาลทุกแห่งที่ผ่านเข้าสู่การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ถือได้ว่าท้องถิ่นของท่านเป็นเมืองแนวหน้า มีการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของประเทศ ร่วมกับประชาคมโลก เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

"ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันนี้ ผมเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายล้วนมีความมุ่งมั่นและปรารถนาดีที่จะร่วมกันพัฒนาเมืองของตน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นสำคัญ สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อสิ่งที่มีคุณค่าถึงรุ่นลูก รุ่นหลานต่อไปในอนาคต" องคมนตรี กล่าว

ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ (ทส.) กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นภารกิจสำคัญในการผลักดันนโยบายการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลาง และระดับพื้นที่ เพื่อดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดความยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่ โดยพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด ได้แก่ "เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี" เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเมือง และเป็นเครื่องมือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการเมืองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ ปลอดภัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง การจัดการขยะ น้ำ และคุณภาพอากาศที่ดี และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมือง

"สำหรับพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จำนวน 50 รางวัล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 47 แห่ง) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 28 รางวัล รางวัลชมเชย 4 รางวัล และรางวัลความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน 12 รางวัล อีกทั้งเพื่อขยายแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สาธารณะ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่สามารถเป็นต้นแบบและได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ให้แก่เทศบาลทั้ง 12 แห่ง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด และเป็นเกียรติประวัติแก่ท้องถิ่นของท่านอีกด้วย" รมว.ทส.กล่าว.

คุณกำลังดู: ทส. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ และ ปท.

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด