ตร. แจ้งเลื่อนวาระแต่งตั้ง รอง สว. และผบ.หมู่ ถึง 31 มี.ค. นี้

ตร. แจ้งเลื่อนวาระแต่งตั้ง รอง สว. และผบ.หมู่ ถึง 31 มี.ค. นี้

ตร. แจ้งเลื่อนวาระการแต่งตั้ง รอง สว. และผบ.หมู่ ประจำปี 2566 โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปถึง 31 มี.ค. นี้

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจํานงค์ ผบช.สกพ. มีบันทึกข้อความที่ 0009.232/1197 ลงวันที่ 27 ก.พ. ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง กำหนดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตามที่ ตร. มีหนังสือ ที่ 0009.232/ว683 ลง 17 ก.พ. 66 แจ้งเวียนแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง สว. และผบ.หมู่ วาระประจำปี 2565 โดยให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้นั้น เนื่องจาก ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อ 27 ก.พ. มีมติให้ขยายระยะเวลา การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง สว. และผบ.หมู่ วาระประจำปี 2565 ออกไปจนถึง 31 มี.ค. 66 ตร. จึงมีบันทึกลง 27 ก.พ. ให้หน่วยและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้หน่วยหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถพิจารณาข้อมูลการเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ เพิ่มเติมได้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.1 บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้ง เพิ่มเติม ไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ใน 7 มี.ค. 66

1.2 บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ และส่งบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ภายใน 7 มี.ค. 66 โดยให้มีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกัน ใน 10 มี.ค. 66 และมีผลใช้บังคับพร้อมกันใน 14 มี.ค. 66

2. สำหรับตำแหน่ง ผบ.หมู่-รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ของสถานีตำรวจต่างๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1-9 ที่ต้องตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง ตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อ 27 ก.ค. 65 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีคนครอง จำนวน 235 ตำแหน่ง ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในกรณีดังกล่าวทุกราย

ทั้งนี้ การจัดส่งบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การแต่งตั้งไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) นั้น ให้ทุกหน่วยจัดส่งทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ และให้ดำเนินการตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 29 ความลับโดยเคร่งครัด.

คุณกำลังดู: ตร. แจ้งเลื่อนวาระแต่งตั้ง รอง สว. และผบ.หมู่ ถึง 31 มี.ค. นี้

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด