แท็ก "women made"

“Women Made” โครงการเพื่อผู้ประกอบการหญิงจาก Sea (ประเทศไทย) และ CEA

โครงการ Women Made จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหญิงก้าวข้ามความกลัว สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคมผ่านธุรกิจของตัวเอง