อบรมความรู้โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

อบรมความรู้โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านการทุจริต สธ.ได้จัดให้ความรู้โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการได้ถูกต้องตามกระบวนการ มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการทุจริต รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ อันจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการอบรมโครงการ CoST ครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานสังกัด สธ.ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 หน่วยงาน (13 โครงการ) ประกอบด้วย สำนักงานปลัด สธ., กรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต, สถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

คุณกำลังดู: อบรมความรู้โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด