อดีต ส.ส. “อัฏฐพล” อู้ฟู่ รวย 95 ล้าน “กรณิศ” 83 ล้าน “นพดล-กนก” ไร้หนี้

เปิดทรัพย์สินหนี้สิน 6 อดีต ส.ส. กรณีพ้นตำแหน่ง “อัฏฐพล โพธิพิพิธ” อู้ฟู่ รวย 95 ล้าน หนี้ 1.4 ล้าน “กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา” รวย 83 ล้าน หนี้ 19 ล้าน “นพดล-กนก” ไร้หนี้ รวย 70 ล้าน และ 65 ล้าน

อดีต ส.ส. “อัฏฐพล” อู้ฟู่ รวย 95 ล้าน “กรณิศ” 83 ล้าน “นพดล-กนก” ไร้หนี้

เปิดทรัพย์สิน หนี้สิน 6 อดีต ส.ส. กรณีพ้นตำแหน่ง “อัฏฐพล โพธิพิพิธ” อู้ฟู่ รวย 95 ล้าน หนี้ 1.4 ล้าน “กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา” รวย 83 ล้าน หนี้ 19 ล้าน “นพดล-กนก” ไร้หนี้ รวย 70 ล้าน และ 65 ล้าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายกนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง 16 ธันวาคม 2565 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง 20 ธันวาคม 2565 นายนพดล แก้วสุพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง 26 ธันวาคม 2565 นายธีระ ไตรสรณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง 15 ธันวาคม 2565 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2565 และนายอัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง 15 ธันวาคม 2565


นายกนก วงษ์ตระหง่าน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ระบุคู่สมรส มีบุตร-ธิดา 3 คน มีเงินฝาก 2,558,853.66 บาท เงินลงทุน 2,823,866.97 บาท ที่ดิน 26,893,100 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,500,000 บาท ยานพาหนะ 1,800,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 800,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,067,000 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 65,442,820.63 บาท

นายกนก วงษ์ตระหง่าน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์
นายกนก วงษ์ตระหง่าน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ สถานะสมรส โดยคู่สมรสเป็นเจ้าของกิจการ มีบุตรด้วยกัน 3 คน นางกรณิศ มีเงินสด 1,800,000 บาท เงินฝาก 163,700.94 บาท ยานพาหนะ 1,950,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 17,235,000 บาท รวมทรัพย์สิน 21,148,700.94 และมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 844,985.54 บาท ส่วนคู่สมรส มีเงินสด 1,700,000 บาท เงินฝาก 263,587.01 บาท เงินลงทุน 3,499,800 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 50,000,000 บาท ยานพาหนะ 1,200,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,505,000 บาท รวมทรัพย์สิน 62,168,387.01 บาท มีหนี้สิน 18,630,914.73 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 83,317,087.95 บาท และมีหนี้สินรวม 19,475,900 บาท

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ
นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ

นายนพดล แก้วสุพัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท มีคู่สมรส คือนางสมหมาย แก้วสุพัฒน์ มีบุตรด้วยกัน 1 คน อายุ 36 ปี โดยนายนพดลมีเงินฝาก 103,982.14 บาท ที่ดิน 63,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,000,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 77,063 บาท ทรัพย์สินอื่น 440,000 บาท รวมทรัพย์สิน 65,621,045.14 บาท ขณะที่คู่สมรสมีเงินฝาก 8,336.16 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,000,000 บาท ยานพาหนะ 350,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 38,883 บาท รวมทรัพย์สิน 4,397,219.16 บาท โดยทั้งคู่ไม่มีหนี้สิน และรวมมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 70,018,264.30 บาท

นายนพดล แก้วสุพัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท
นายนพดล แก้วสุพัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท

นายธีระ ไตรสรณกุล อดีต ส.ส.เขต 5 จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย สมรสกับ นางนสิตา ไตรสรณกุล มีบุตรด้วยกัน 2 คน โดยนายธีระมีเงินสด 100,000 บาท เงินฝาก 126,324.30 บาท ที่ดิน 2,550,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000 บาท ยานพาหนะ 1,415,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 400,000 บาท รวมทรัพย์สิน 5,591,324.30 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 410,688.69 บาท ด้านคู่สมรสมีเงินสด 100,000 บาท เงินฝาก 3,240,894.92 บาท เงินลงทุน 10,000 บาท ที่ดิน 6,700,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,200,000 บาท ยานพาหนะ 205,000 บาท รวมทรัพย์สิน 11,455,894.92 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 17,047,219.22 บาท


นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.เขต 4 จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย สมรสกับ นางดวงแข วันไชยธนวงศ์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีบุตรด้วยกัน 3 คน โดยนายรังสรรค์มีเงินฝาก 114,278.41 บาท ที่ดิน 113,586 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,264,463 บาท รวมทรัพย์สิน 1,492,327.41 บาท ด้านคู่สมรสมีเงินฝาก 3,273,947.34 บาท เงินลงทุน 5,057,200 บาท ที่ดิน 4,994,616 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,226,972 บาท ยานพาหนะ 620,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 728,191 บาท รวมทรัพย์สิน 16,900,926.34 บาท ทั้งคู่ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินทั้งหมด 18,393,253.75 บาท

และนายอัฏฐพล โพธิพิพิธ อดีต ส.ส.เขต 5 จังหวัดกาญญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ สถานภาพโสด แต่แจ้งว่าอยู่กินฉันสามีภรรยา กับนางสาวเพียงฤทัย วัลลา อายุ 34 ปี ตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 2 คน และบุตรที่มิได้จดทะเบียนสมรส 1 คน โดยนายอัฏฐพลมีเงินฝาก 17,280,657.44 บาท เงินลงทุน 200,000 บาท ที่ดิน 65,652,119 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,400,000 บาท ยานพาหนะ 1,975,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,646,894.20 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,740,000 บาท รวมทรัพย์สิน 93,904,670.44 บาท และมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 1,416,879.42 บาท ขณะที่ นางสาวเพียงฤทัย มีเงินฝาก 383.92 บาท ยานพาหนะ 1,111,214.95 บาท ทรัพย์สินอื่น 35,000 บาท รวมทรัพย์สิน 1,146,598.87 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 95,051,269.31 บาท.

คุณกำลังดู: อดีต ส.ส. “อัฏฐพล” อู้ฟู่ รวย 95 ล้าน “กรณิศ” 83 ล้าน “นพดล-กนก” ไร้หนี้

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด