อดีต’นายกฯสมชาย’ ฟังคำพิพากษาศาล คดีโดนปลดพ้นปลัดแรงงานมิชอบ พรุ่งนี้

ศาลปกครองสูงสุดนัดพิพากษาคดี อดีตนายกฯ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” ฟ้องกระทรวงเเรงงานกับพวก ปลดพ้นปลัดกระทรวง โดยมิชอบ พรุ่งนี้บ่ายสอง เจ้าตัวมาฟังคำพิพากษาเอง เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่...

อดีต’นายกฯสมชาย’ ฟังคำพิพากษาศาล คดีโดนปลดพ้นปลัดแรงงานมิชอบ พรุ่งนี้

ศาลปกครองสูงสุดนัดพิพากษาคดีอดีตนายกฯ ‘สมชาย วงศ์สวัสดิ์’ ฟ้องกระทรวงเเรงงาน กับพวก ปลดพ้นปลัดกระทรวง โดยมิชอบ พรุ่งนี้บ่ายสอง เจ้าตัวมาฟังคำพิพากษาเอง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 14 กันยายน เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ยื่นฟ้องกระทรวงแรงงาน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงแรงงาน (อ.ก.พ.กระทรวงแรงงาน), คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-5

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม และต่อมาได้เข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานจนพ้นจากตำแหน่ง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้มีคำสั่งที่ 39/2552 ลงวันที่ 21 มกราคม 2552 ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาสั่งระงับเรื่องไม่ดำเนินคดีกับ นายประมาณ ตียะไพบูลย์สิน อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี และนายมานิตย์ สุธาพร อดีตรองอธิบดีกรมบังคับคดี ที่ไม่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม 70 ล้านบาท จากการขายทอดตลาดที่ดินของศาลจังหวัดธัญบุรี ทั้งที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าการคืนเงินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ทางราชการเสียหาย

ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 พิจารณายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้

1.เพิกถอนคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 39/2552 ลงวันที่ 21 ม.ค.52 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

2.เพิกถอนมติการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.51 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1

3.เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เรื่องดำที่ 5210006 เรื่องแดงที่ 0012155 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4

4.เพิกถอนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการประชุมครั้งที่ 61/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ที่ลงมติว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิด ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพรุ่งนี้นายสมชายจะเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตนเอง และจะให้สัมภาษณ์ภายหลังฟังคำพิพากษาด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีนี้เป็นการยื่นฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด โดยไม่ได้ผ่านการพิจารณาของศาลปกครองกลาง เนื่องจาก คดีปกครองที่ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 กำหนดไว้ให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด คือ (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนดไว้

(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เช่น การฟ้องว่ากฎกระทรวงออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(3) คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด คดีประเภทนี้ต้องพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะของแต่ละเรื่อง เช่น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน กำหนดให้การฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง

คุณกำลังดู: อดีต’นายกฯสมชาย’ ฟังคำพิพากษาศาล คดีโดนปลดพ้นปลัดแรงงานมิชอบ พรุ่งนี้

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด