อนุมัติ “เสธ.ไก่อู สรรเสริญ แก้วกำเนิด” นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต่อ

อนุมัติ “เสธ.ไก่อู สรรเสริญ แก้วกำเนิด” นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต่อ

ครม. อนุมัติให้ “พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด” นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ต่ออีก 5 เดือน 25 วัน ก่อนอายุครบ 60 ในปีนี้ โอน “กฤษฎา คงคะจันทร์” นั่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ 6 คน

1) นางถวิลวดี บุรีกุล
2) นางสาวศุธาฎา เมฆาวงศกุล
3) นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง
4) นายรณภูมิ สามัคคีคารมย์
5) นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย
6) นางสาวศิริพร ไชยสุต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านจิตวิทยา จำนวน 3 คน

1) นางปารีณา ศรีวนิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
2) นายสมศักดิ์ ชลาชล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
3) นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา

โอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ครม. มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอรับโอน นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา (นักบริหารระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

แต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ครบกำหนดออกตามวาระ) ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 ดังนี้ เป็นต้นไป

1. นายปริญญา แสงสุวรรณ ประธานกรรมการ
2. นายกฤชเทพ สิมลี กรรมการ
3. พลตำรวจโทเจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ กรรมการ
4. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการ
5. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ
6. พลตำรวจโทกฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ กรรมการ
7. นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการ
8. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ กรรมการ
9. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร กรรมการ
10. นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ

และเรื่องสุดท้าย ครม. มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ของ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 และครบกำหนด 4 ปี ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ต่อไปอีก 5 เดือน 25 วัน (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดย พลโทสรรเสริญ จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คุณกำลังดู: อนุมัติ “เสธ.ไก่อู สรรเสริญ แก้วกำเนิด” นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต่อ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด