ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 25 มี.ค.-9 เม.ย.

ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 25 มี.ค.-9 เม.ย.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต.กำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่ 25 มี.ค. - 9 เม.ย. 2566 ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 22 มี.ค.ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้กำหนดให้วันที่14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นวันเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 5มาตรา 92 มาตรา 106 มาตรา 107 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ข้อ 188 และข้อ 190 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 26 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2566

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกประกาศกำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ดังนี้

1. การยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 25มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 9เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

2. การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 9เมษายน 2566 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3. การยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร) ตั้งแต่วันที่ 25มีนาคม 2566 ถึง วันที่9 เมษายน 2566 ตลอด24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 9เมษายน 2566 เวลา 24.00 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

คุณกำลังดู: ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 25 มี.ค.-9 เม.ย.

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด