ยกเลิกจัดหาวัคซีนโควิด-19 กรณีฉุกเฉิน เหตุมีเพียงพอและสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

ยกเลิกจัดหาวัคซีนโควิด-19 กรณีฉุกเฉิน เหตุมีเพียงพอและสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศ สธ. ยกเลิกจัดหาวัคซีนโควิด-19 กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เหตุในประเทศมีจำนวนเพียงพอ และสถานการณ์คลี่คลายเป็นปกติแล้ว

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาดังนี้

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว สำหรับใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคในประเทศมีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และให้ประชาชนในประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศนั้น

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมของโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญและมีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกให้โรคโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง รวมทั้งได้มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลให้เหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 คลี่คลายเป็นปกติแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563

(อ่านฉบับเต็ม)

คุณกำลังดู: ยกเลิกจัดหาวัคซีนโควิด-19 กรณีฉุกเฉิน เหตุมีเพียงพอและสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด