ยกเลิกมติ ครม. โอน “สมเกียรติ ผลประยูร” ให้นั่งเลขาฯ ศอ.บต. ตามเดิม

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงนามยกเลิกมติ ครม. 28 ก.พ. 66 โอน “พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร” เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกฯ กลับไปนั่งเลขาธิการ ศอ.บต.

ยกเลิกมติ ครม. โอน “สมเกียรติ ผลประยูร” ให้นั่งเลขาฯ ศอ.บต. ตามเดิม

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงนามยกเลิกมติ ครม. 28 ก.พ. 66 โอน “พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร” เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกฯ กลับไปนั่งเลขาธิการ ศอ.บต. ตามเดิมต่อไปอีกไม่เกิน 1 ปี

วันที่ 9 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนรุตม์ ธัญวงษ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ลงนามขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร)

มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอว่า ตามที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 อนุมัติรับโอน พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร) และให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปอีกไม่เกิน 1 ปี ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

คุณกำลังดู: ยกเลิกมติ ครม. โอน “สมเกียรติ ผลประยูร” ให้นั่งเลขาฯ ศอ.บต. ตามเดิม

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด